Besox

Elektronische controlekaart voor tijdelijk werklozen op komst

30 september 2016

Op 1 augustus 2016 trad een K.B. in werking dat een wettelijk kader bevat voor een mogelijk gebruik van een elektronische controlekaart voor de tijdelijk werklozen.

Volgens dit besluit zal de werknemer gebruik moeten maken van de elektronische controlekaart voor zover:

  1. het gebruik van de elektronische toepassing voor alle werknemers van de onderneming wordt voorzien door een collectieve arbeidsovereenkomst die de onderneming bindt of door het arbeidsreglement. De werkgever is verplicht om het bestaan van een dergelijke regeling mee te delen aan het werkloosheidsbureau bevoegd voor de maatschappelijke zetel van zijn onderneming;
  2. ofwel het gebruik van de toepassing is voorzien in een wederzijds akkoord tussen de werkgever en de werknemer.
    In een aantal situaties is het echter mogelijk dat de werknemer het gebruik van dit systeem herroept via een gemotiveerde verklaring die hij moet indienen bij de RVA.

In een bericht van 25 augustus 2016 laat de RVA weten dat deze elektronische toepassing momenteel nog in voorbereiding is en nog niet operationeel is. Bijgevolg is er voorlopig nog niets gewijzigd aan de procedure die de werkgevers en werknemers moeten volgen voor wat betreft de controlekaart C3.2.A.

Bron: KB dd. 12 juli 2016 tot wijziging van de artikelen 71, 71ter, 137 en 154 van het K.B. van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering en tot wijziging van art. 2 van het K.B. dd. 14 november 2011 tot uitvoering van de artikelen 49, 50 en 51 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, wat de mededelingen aan de RVA betreft, B.S. 20 juli 2016.