Besox

COVID-19 steunmaatregel aan de culturele en creatieve instellingen zonder winstoogmerk – Brussel

31 augustus 2021

De Brusselse Hoofdstedelijke regering heeft besloten om een premie toe te kennen aan culturele en creatieve instellingen zonder winstoogmerk die getroffen zijn door de noodmaatregelen die werden genomen om de verdere verspreiding van het COVID-19-virus in te dijken. Het betreft een éénmalige premie van € 3.000.

Voorwaarden

De aanvrager moet aan de volgende voorwaarden voldoen, opdat de premie wordt toegekend:

1. Inkomstenverlies

De aanvrager moet een inkomstenverlies hebben geleden door de toepassing van de maatregelen die werden genomen om de verdere verspreiding van het COVID-19-virus in te dijken, en die de jaaromzet en de draagkracht met betrekking tot de vaste kosten beïnvloeden.

2. Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De onderneming moet minstens over een bedrijfszetel beschikken op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

3. Sociaal oogmerk

De onderneming moet beschikken over een sociaal oogmerk, dat in de statuten is opgenomen en dat niet van economische en commerciële aard is.

4. Bepaalde NACE-codes

De onderneming moet, op 30 juni 2021, onder een bepaalde NACE-code vallen. De lijst met de NACE-codes kan u terugvinden op de website van Brussel Economie en Werkgelegenheid.

5. Ten hoogste 5 voltijdse equivalenten

De onderneming mag ten hoogste 5 voltijdse equivalenten in loondienst hebben op 30 juni 2021.

6. Geen winsten of reserves van meer dan € 10.000

De aanvrager mag niet over overgedragen winsten of niet-toegewezen reserves van meer dan € 10.000 beschikken bij de afsluiting van de rekeningen op 31 december 2020.

7. Bepaalde premies niet hebben ontvangen

De onderneming mag in 2021 de premie of premies bedoeld in de onderstaande besluiten niet hebben ontvangen:

 • het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 januari 2021 betreffende steun aan ondernemingen die een contactberoep en een recreatieve activiteit uitoefenen, en die een autorijschool uitbaten in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19;
 • het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 februari 2021 betreffende steun aan ondernemingen die niet-essentiële activiteiten uitoefenen in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19;
 • het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 15 april 2021 betreffende steun aan ondernemingen van de sectoren van de discotheken, de restaurants en cafés en sommige van hun leveranciers, de evenementen, de cultuur, het toerisme en de sport in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19;
 • het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 mei 2021 betreffende steun aan de ondernemingen van de sectoren van de discotheken, de restaurants en cafés en sommige van hun leveranciers, de evenementen, de cultuur, het toerisme, de sport en het personenvervoer in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19.

In de volgende gevallen is de aanvrager uitgesloten van de steun of dient de steun terugbetaald te worden:

 • indien er aan de aanvrager een sanctie wordt opgelegd op grond van artikel 26 van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken;
 • indien de aanvrager niet alle toepasselijke verplichtingen van het sociaal, arbeids- en milieurecht naleeft;
 • indien tegen de aanvrager op 30 juni 2021 al een faillissements- of vereffeningsprocedure was opgestart;
 • indien de aanvrager opzettelijk valse of onjuiste inlichtingen verstrekt;
 • indien de aanvrager in 2021, in het kader van de gezondheidscrisis steun heeft aangevraagd bij een ander gewest, een gemeenschap of een instelling van openbaar nut die van een van deze entiteiten afhangt, en daartoe de voorwaarden vervult.

Vanaf de datum van steunverlening moet de begunstigde deze voorwaarden naleven.

Steunaanvraag indienen

Uiterlijk op 5 september 2021 dient de steunaanvraag te gebeuren bij Brussel Economie en Werkgelegenheid (BEW). U vult hiervoor het formulier in dat de BEW op de website ter beschikking stelt. De volgende gegevens dienen, op straffe van niet-ontvankelijkheid, bij de aanvraag gevoegd te worden:

 • een verklaring op erewoord of een boekhoudkundig attest aangaande de daadwerkelijke terugval van zijn activiteiten;
 • de op 31 december van het afgelopen boekjaar afgesloten door de algemene vergadering goedgekeurde resultaatrekeningen en balansen in het geval dat ze niet door de Nationale Bank van België gepubliceerd werden;
 • een verklaring betreffende andere ontvangen steun tegen de achtergrond van de tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun en alle andere onder de verordening of andere de-minimisverordeningen vallende steun aan die de onderneming gedurende de twee voorafgaande belastingjaren en het lopende belastingjaar heeft ontvangen.

De toekenningsbeslissing wordt binnen de maand na ontvangst van de steunaanvraag door de BEW betekend.

Bron: Besluit Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 15 juli 2021 betreffende steun aan de culturele en creatieve instellingen zonder winstoogmerk in het kader van de COVID-19-gezondheidscrisis, BS 9 augustus 2021 en www.economie-werk.brussels