Besox

Coronavirus: zo vraag je de steunmaatregelen voor jouw bedrijf aan

17 maart 2020

Het aantal nieuwe besmettingen met coronavirus blijft toenemen. Hoe zorg je ervoor dat je bedrijf niet moet uitzieken? De overheid voorziet extra steunmaatregelen voor Vlaamse ondernemingen: zo vraag je ze aan.

1. Tijdelijke werkloosheid

1. Worden er werknemers in quarantaine geplaatst? Of valt de productie stil omdat leveringen uitblijven? Dan kan je tijdelijke werkloosheid door overmacht inroepen bij de RVA. 

De erkenning van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht gebeurt binnen de drie à vier dagen. Ze wordt aanvaard voor de door de werkgever opgegeven duur, en dit uiterlijk tot en met 30 juni 2020.
Je kan geen tijdelijke werkloosheid inroepen als een werknemer thuis wil blijven omdat de school van zijn kinderen sluit wegens het coronavirus.

Zo vraag je het aan:

Je doet zo snel mogelijk een elektronische aangifte bij het werkloosheidsbureau van de exploitatiezetel, met deze info:

 • de datum waarop de medewerker niet meer kon worden ingezet
 • de reden van overmacht (‘coronavirus’)
 • een bewijs dat de werkloosheid gelinkt is aan het coronavirus
 • de voorziene werkloosheidsduur
 • de identiteit van de betrokken werknemer

2. Ligt het bedrijf niet helemaal stil, maar deelt het in de klappen omdat er minder klanten zijn? Dan kan je eventueel tijdelijke werkloosheid om economische redenen aanvragen bij de RVA. 

Zo vraag je het aan:

 • voor arbeiders: via een elektronische aangifte bij het werkloosheidsbureau van de exploitatiezetel, met vermelding ‘coronavirus’ als economische reden
 • voor bedienden zijn twee situaties mogelijk:  
  • Je bedrijf is al erkend als onderneming in moeilijkheden: dan doe je een elektronische aangifte bij het werkloosheidsbureau van de exploitatiezetel, met vermelding ‘schorsing bedienden’ als economische reden en ‘coronavirus’ bij de rubriek ‘opmerkingen’
  • Je hebt nog geen erkenning: je dient een aanvraag in bij de minister van Werk om erkend te worden als onderneming in moeilijkheden

2. Uitkeringen tijdelijke werkloosheid verhoogd

De uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid – zowel om economische redenen als om overmacht – worden gedurende drie maanden verhoogd van 65 procent (met een maximum van 2.754,76 euro per maand) naar 70 procent van het loon van de werknemer in kwestie. Dit moet het inkomensverlies voor de getroffen werknemers beperken.

3. Betalingsplan voor sociale werkgeversbijdrage

Kampt je bedrijf met betalingsmoeilijkheden door de coronacrisis? Dan kan je voor het eerste en tweede kwartaal van 2020 van de RSZ een afbetalingsplan krijgen voor de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid. De RSZ zal in overleg met jou de afbetalingstermijn bepalen. 

Wat is het voordeel hiervan? Je kan je schuld aflossen met maandelijkse afbetalingen. Zo vermijd je de terugvordering via dwangbevel en de nadelen daarvan (gerechtskosten). Leef je het plan na, dan kan je je economische activiteiten normaal voortzetten.

Zo vraag je het aan: 

Je vult het formulier ‘aanvraag minnelijk betalingsplan’ in op de site van de FOD Sociale Zaken.

4. Betalingsplan BTW

Ook de federale overheidsdienst Financiën voorziet steunmaatregelen voor bedrijven die hinder ondervinden door het coronavirus. Dat moet zulke ondernemingen meer financiële ademruimte geven en toelaten om tijdelijke financiële moeilijkheden te overbruggen.

Zo kan je tot en met 30 juni 2020 btw-aflossingen spreiden en word je vrijgesteld van de gebruikelijke boetes. Je moet wel kunnen aantonen dat de betalingsmoeilijkheden verband houden met het coronavirus. Je krijgt antwoord binnen de 30 dagen na je aanvraag.

Zo vraag je het aan:

 • via dit formulier op de website van de FOD Financiën
 • per mail of per brief te bezorgen, aan:
 • contactpunt = het Regionaal Invorderingscentrum (RIC) bevoegd voor de postcode van je woonplaats (natuurlijk persoon) of maatschappelijke zetel (rechtspersoon)
 • op het ogenblik van ontvangst van een aanslagbiljet 

5. Betalingsplan voor bedrijfsvoorheffing

Ook voor de bedrijfsvoorheffing zal het mogelijk zijn stortingen te spreiden en vrijgesteld te worden van de boetes. Onder dezelfde voorwaarden als die bij de btw. 

Zo vraag je het aan:

 • via dit formulier op de website van de FOD Financiën
 • per mail of per brief te bezorgen, aan:
 • contactpunt = het Regionaal Invorderingscentrum (RIC) bevoegd voor de postcode van je woonplaats (natuurlijk persoon) of maatschappelijke zetel (rechtspersoon)
 • op het ogenblik van ontvangst van een aanslagbiljet 

6. Betalingsplan personeelsbelasting /vennootschapsbelasting

Daarnaast is het mogelijk om uitstel van betaling te vragen voor de personenbelasting en de vennootschapsbelasting. Onder dezelfde voorwaarden als die bij de btw en bedrijfsvoorheffing.

Zo vraag je het aan:

 • via dit formulier op de website van de FOD Financiën
 • per mail of per brief te bezorgen, aan:
 • contactpunt = het Regionaal Invorderingscentrum (RIC) bevoegd voor de postcode van je woonplaats (natuurlijk persoon) of maatschappelijke zetel (rechtspersoon)
 • op het ogenblik van ontvangst van een aanslagbiljet 

7. Vermindering van de voorafbetaling voor zelfstandigen

Ook voor zelfstandigen in hoofdberoep of meewerkende echtgenoten die moeilijkheden ondervinden door het coronavirus zijn er extra steunmaatregelen. 

Als zelfstandigen in de loop van het jaar merken dat hun inkomsten lager liggen dan het bedrag dat is gebruikt als basis voor de berekening van hun bijdrage, kunnen ze een verlaging van de bijdrage vragen. 

Zo vraag je het aan:

Neem contact met je socialeverzekeringsfonds. Hier vind je een overzicht met alle contactgegevens.

8. Uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen voor zelfstandigen

Zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten die getroffen worden door de gevolgen van het coronavirus, kunnen een schriftelijke aanvraag indienen bij hun socialeverzekeringsfonds om de betaling van hun voorlopige sociale bijdragen uit te stellen, zonder dat daarvoor verhogingen zullen aangerekend worden en zonder invloed op de uitkeringen.

De maatregel geldt voor de voorlopige bijdragen van het eerste en tweede kwartaal van 2020.
Dat betekent dat de bijdrage van het eerste kwartaal 2020 moet betaald worden vóór 31 maart 2021 en de bijdrage van het tweede kwartaal 2020 vóór 30 juni 2021.

Zo vraag je het aan:

Neem contact met je socialeverzekeringsfonds. Hier vind je een overzicht met alle contactgegevens.

Deze aanvraag moet gebeuren:

 • voor 31 maart 2020 om voor het eerste en tweede kwartaal van 2020 een uitstel van betaling te krijgen
 • voor 15 juni 2020 om voor het tweede kwartaal van 2020 een uitstel van betaling te krijgen

De aanvraag moet ten minste de volgende inlichtingen bevatten:

 • naam, voornaam en woonplaats van de betrokkene
 • naam en zetel van het bedrijf
 • ondernemingsnummer

9. Verkrijgen van een vervangingsinkomen voor zelfstandigen (overbruggingsrecht)

Zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten die zich omwille van het coronavirus in quarantaine bevinden en zich daarom genoodzaakt zien om hun zelfstandige activiteit te onderbreken of stop te zetten, kunnen onder bepaalde voorwaarden een beroep doen op het overbruggingsrecht.

De stopzetting moet hierbij langer dan een week duren. De financiële steun bedraagt 1.266,37 euro per maand zonder gezinslast en 1.582,46 euro met gezinslast.

Deze situaties worden geval per geval bekeken.

Zo vraag je het aan:

Neem contact met je socialeverzekeringsfonds. Hier vind je een overzicht met alle contactgegevens.

10. Flexibiliteit bij de uitvoering van federale overheidsopdrachten

Voor alle federale overheidsopdrachten waarvan wordt aangetoond dat de vertraging of niet-uitvoering te wijten is aan het coronavirus, zal de federale staat geen boetes of sancties opleggen aan dienstverleners, bedrijven of zelfstandigen.

Opgelet! Deze maatregelen zijn momenteel beslissingen van de regering. Ze zullen de komende dagen nog verder geconcretiseerd worden door de verschillende bevoegde instanties.

Bronnen: federale regering, RVA, FOD Sociale Zekerheid, FOD Financiën, RSVZ.

11. Crisiswaarborg

Er wordt 100 miljoen euro uitgetrokken voor crisiswaarborgen. Op die manier kunnen ondernemingen in deze crisisperiode ook voor bestaande schulden een overbruggingskrediet laten waarborgen door de ParticipatieMaatschappij Vlaanderen.  Deze maatregel komt bovenop de bestaande waarborgen voor investeringskredieten en werkkapitaal.

Die schuld gaat over het feit dat zelfstandigen hun personeel niet kunnen betalen, grondstoffen niet kunnen aankopen omdat er geen geld is, liggende facturen niet kunnen betalen en daarvoor een lening moeten aangaan. Op deze manier kunnen 1000 leningen van 100.000 euro voor 75% gewaarborgd worden. 

12. Hinderpremie mogelijk

Net als bij hinder door openbare werken, wordt voorzien in een premie voor handelaars, horeca, kleine zelfstandigen en dienstverleners die getroffen worden door de corona-maatregelen. Dit moet kleine ondernemingen die ernstig inkomensverlies hebben deels kunnen compenseren.

De ondernemers die getroffen zijn door een volledige sluiting bekomen een eenmalige premie van 4.000 euro en als ze na 21 dagen hun zaak nog moeten sluiten een vergoeding van 160 euro per dag. Voor ondernemingen die in het weekend moeten sluiten is er een eenmalige premie van 2.000 euro en als ze na 21 dagen hun zaak nog moeten sluiten krijgen ze een vergoeding van 160 euro per dag.

Noot: VLAIO zal een gelijkaardige toepassing zoals de hinderpremie voorzien voor sluiting omwille van coronamaatregelen. De huidige hinderpremie-toepassing kan NIET gebruikt worden voor aanvragen m.b.t. sluiting van zaken door de coronacrisis.

Begin volgende week zal VLAIO meer info geven over het nieuwe systeem en over hoe je dit als bedrijf kan aanvragen. 

13. Flexibiliteit naar voorwaarden steunmaatregelen en subsidies

Ondernemingen die ten gevolge van de crisis het moeilijk krijgen om de termijnen na te komen die voorzien zijn bij bepaalde subsidies van het VLAIO kunnen met het agentschap in overleg gaan over de mogelijkheid van de verlenging van deze termijnen.

Bron: VOKA – Vlaams netwerk van ondernemingen

Hebt u vragen hierover? Neem dan contact op met uw dossierbeheerder!