Besox

Corona: verlenging uitzonderlijke maatregelen inzake pensioenen op komst

27 november 2020

Op voorstel van minister van Pensioenen Karine Lalieux heeft de ministerraad zich akkoord verklaard met een ontwerp van koninklijk besluit inzake pensioenen.

Dit koninklijk besluit zorgt voor een verlenging van de maatregelen voorzien in de wet van 7 mei 2020 houdende uitzonderlijke maatregelen in het kader van de COVID-19-pandemie inzake pensioenen, aanvullende pensioenen en andere aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid.

De werknemers, ambtenaren en beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg die ingegaan zijn op de oproep om hulp te bieden in het kader van de beheersing van de COVID 19-pandemie, mogen niet financieel benadeeld worden. Daarom had de wet van 7 mei 2020 een decumulatie ingesteld wanneer COVID-19-inkomsten worden gecombineerd met inkomsten uit een wettelijk pensioen, een aanvullend pensioen of een leefloon.

Het ontwerp van koninklijk besluit strekt ertoe de artikelen 3, 4 en 5 van de wet van 7 mei 2020 te verlengen tot en met 31 maart 2021, met terugwerkende kracht vanaf 1 september 2020.

Deze wet voorzag tevens in maatregelen ter bescherming van werknemers die ingevolge COVID-19 tijdelijk werkloos werden, op het vlak van het aanvullend pensioen en de collectieve ziekteverzekeringsovereenkomsten. Het is de bedoeling om ook deze maatregelen te verlengen tot en met 31 maart 2021.

Wij houden u verder op de hoogte zodra deze verlenging van de pensioenmaatregelen definitief gepubliceerd is.

Bron: Ministerraad van 6 november 2020.