Besox

Corona: tijdelijke werkloosheid overmacht corona verder gelijkgesteld voor jaarlijkse vakantie en bijhorende compensatieregeling gepubliceerd

25 januari 2021

Dagen van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht zijn niet gelijkgesteld voor de berekening van het vakantiegeld en de vakantieduur.

Voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door corona werd reeds voorzien in een uitzondering op deze regel en de dagen werden toch gelijkgesteld. De gelijkstelling liep af op 30 juni 2020, maar werd later verlengd tot 31 augustus 2020. In het Belgisch Staatsblad van 31 december 2020 werd een verdere gelijkstelling gepubliceerd en dit keer tot 31 december 2020. Alle dagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door corona in 2020 zullen bijgevolg gelijkgesteld worden voor de berekening van het vakantiegeld en de vakantieduur van uw werknemers in 2021.

Deze gelijkstelling brengt wel extra kosten met zich mee. Voor wat betreft de jaarlijkse vakantie van bedienden zullen de werkgevers deze kosten moeten dragen. Voor arbeiders is dit de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie.

Om die reden heeft de overheid een budget uitgetrokken van € 187.165.482 om deze meerkost deels te compenseren. Dit bedrag wordt opgesplitst in twee enveloppes van telkens € 93.582.741 die zullen verdeeld worden onder enerzijds de werkgevers en anderzijds de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie.

1. Compensatie bedienden

In eerste instantie wordt een gemiddeld percentage berekend van de dagen tijdelijke werkloosheid overmacht corona die elke werkgever in het tweede kwartaal 2020 gebruikt heeft. Dit zal bepalen of een werkgever recht heeft op een compensatie en hoeveel deze compensatie bedraagt:

–––

Het uiteindelijke compensatiebedrag dat wordt toegekend, zal berekend worden door een breuk toe te passen op de totaal beschikbare enveloppe van € 93.582.741. Meer bepaald gaat het om volgende formule:

Compensatiebedrag = (A / T) x enveloppe

*A = het hierboven bepaalde compensatiepercentage x de som van de globale prestatiebreuken voor het tweede, derde en vierde kwartaal 2020

*T = de som van alle A’s van alle werkgevers

De RSZ zal zorgen voor de berekening van het compensatiebedrag en zal de compensatie in mindering brengen van de bijdragen die verschuldigd zijn voor het tweede kwartaal 2021. Indien er nog een krediet overblijft, zal dit in mindering gebracht worden op de bijdragen van de volgende kwartalen van 2021.

2. Compensatie arbeiders

De andere enveloppe van € 93.582.741 zal aan de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie worden toegekend.

Bronnen: Koninklijk besluit van 22 december 2020 houdende gelijkstelling van de dagen van arbeidsonderbreking ingevolge tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ten gevolge van de pandemie, veroorzaakt door het coronavirus, in het stelsel der jaarlijkse vakantie van de werknemers, voor de periode van 1 september 2020 tot en met 31 december 2020, B.S. 31 december 2020; en Wet van 20 december 2020 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie, B.S. 30 december 2020.