Besox

CORONA: maatregelen op de werkvloer – stand van zaken

14 oktober 2021

De Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg publiceerde in april 2020 een eerste versie van de zogenaamde generieke gids met preventiemaatregelen om werknemers zo veilig mogelijk te laten werken. Deze generieke gids bevat een aantal noodzakelijke principes en maatregelen om ondernemingen toe te laten om veilig te werken door besmettingen op het werk maximaal te vermijden.

De sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk hebben onlangs een geactualiseerde versie van de generieke gids gevalideerd (versie 7). De aanpassingen aan de generieke gids kwamen er naar aanleiding van de wijzigingen in de regelgeving die op 1 oktober 2021 in werking traden.

Mondmaskers

In de nieuwe generieke gids (versie 7) staat te lezen dat het dragen van een mondmasker voor de meeste werknemers niet meer verplicht is, op voorwaarde dat de social distance gegarandeerd kan worden en dat ruimtes waar medewerkers samenzitten, goed worden verlucht en geventileerd. De werkgever kan echter beslissen om de mondmaskerplicht op de werkvloer nog even aan te houden.

In de volgende omstandigheden moeten de werknemers wel nog een mondmasker dragen:

  • de binnenruimtes van het openbaar vervoer, de stations en luchthavens, evenals bij georganiseerd collectief vervoer (bv. in de camionettes met meerdere arbeiders);
  • in de zorginstellingen;
  • voor het personeel en de klanten bij medische en niet-medische contactberoepen;
  • bij evenementen, culturele en andere voorstellingen, sportwedstrijden en –trainingen, en congressen met meer dan 500 personen binnen;
  • in welbepaalde omstandigheden, bv. wanneer werknemers samen de lift nemen;
  • wanneer dit voorzien wordt in de sectorale generieke gidsen.

In Brussel en Wallonië blijft het dragen van een mondmasker verplicht.

De nieuwe versie van de generieke gids alsook de sectorale generieke gidsen, kan u raadplegen via de websitevan de FOD WASO.

Lunch- en pauzeruimtes

De laatste versie van de generieke gids voorziet ook aangepaste maatregelen die gelden in de lunch- en pauzeruimtes. Zo dienen de zitplaatsen in de lunch- of pauzeruimtes zodanig georganiseerd te worden dat het aantal mensen samen aan tafel beperkt blijft en het lunchen met vaste tafelpartners dient gestimuleerd te worden. Er dient ook een maximaal aantal personen bepaald te worden dat aanwezig mag zijn bij automaten en in de lunch- of pauzeruimtes. Indien nodig kan ook een spreiding van de pauzes voorzien worden.

Vaccinatiegraad

U mag uw werknemers niet verplichten om zich te laten vaccineren. U mag hen ook niet vragen of ze al dan niet gevaccineerd zijn. Toch werd vanuit de overheid een systeem ontwikkeld voor ondernemingen met minstens 50 werknemers om na te gaan wat de vaccinatiegraad is per onderneming. Het doel van dit systeem is de werknemers in ondernemingen met een lage vaccinatiegraad aan te moedigen om zich toch te laten vaccineren.

De Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk heeft hiervoor het volgende kader uitgewerkt:

  • het gaat om geanonimiseerde gegevens over de vaccinatiegraad per onderneming die vanuit de overheid via een specifieke module ter beschikking worden gesteld aan de arbeidsarts;
  • voor de ondernemingen waarvan het aantal gevaccineerde werknemers tussen de 20% en de 90% ligt, worden de precieze percentages bezorgd aan de arbeidsartsen. Indien de vaccinatiegraad onder de 20% of boven de 90% ligt wordt enkel deze informatie bezorgd (en dus niet het exacte percentage);
  • de werkgever kan aan de arbeidsarts vragen om de vaccinatiegraad aan hem mee te delen, evenals aan het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk of, bij afwezigheid, aan de vakbondsafvaardiging. Op die manier kan met alle betrokken actoren worden nagegaan welke collectieve acties inzake sensibilisering nuttig en haalbaar zijn;
  • een hoge vaccinatiegraad in de onderneming kan er zeker niet toe leiden dat de preventiemaatregelen inzake het coronavirus niet langer moeten worden toegepast.

Bron: Ministerieel Besluit van 27 september 2021 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 28 september 2021; www.werk.belgie.be.