Besox

Brusselse regering begrenst terugbetaling educatief verlof

5 juni 2015

In het stelsel van het betaald educatief verlof krijgt de werkgever een terugbetaling per gevolgd lesuur waardoor hij de loonkosten van de werknemers in betaald educatief verlof gedeeltelijk kan recupereren. Onder loonkosten wordt verstaan het loon en de sociale bijdragen die hierop verschuldigd zijn.

Deze terugbetaling is beperkt tot een bepaald forfait waarvan het bedrag afhangt van het opleidingstype en het beschikbare budget.

Door de 6de staatshervorming werd het stelsel van het betaald educatief verlof geregionaliseerd. Sindsdien zijn de gewesten bevoegd voor bepaalde aspecten van het stelsel van het betaald educatief verlof.

De Brusselse regering heeft nu vastgelegd dat het uurforfait per type van opleiding niet meer dan € 22,08 mag bedragen voor het schooljaar 2014-2015. Dit bedrag geldt retroactief vanaf 1 september 2014.

Voor Vlaanderen was dit bedrag van € 22,08 reeds vastgelegd. Dit bedrag is bovendien hetzelfde gebleven als voor het schooljaar 2013-2014.

De terugbetaling van de lonen en de sociale bijdragen met betrekking tot het betaald educatief verlof wordt vanaf 1 april 2015 toegevoegd aan een lijst met bevoegdheidsdelegaties die de werkwijze en de ondertekening van de akten van de Brusselse regeling regelt.

De administratie ‘Brussel Economie en Werkgelegenheid’ behandelt de aanvragen tot terugbetaling voor de ondernemingen die in het Brussels gewest gevestigd zijn. Voor meer informatie kan u terecht op hun website: www.brussel-economie-werk.be.

Bron: Besluit van 7 mei 2015 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 mei 2015 tot wijziging van artikel 16bis van het koninklijk besluit van 23 juli 1985 tot uitvoering van afdeling 6 – toekenning van betaald educatief verlof in het kader van de voortdurende vorming van de werknemers – van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, B.S. 1 juni 2015.