Besox

Bepaling van de risicosectoren voor de Limosa-melding

5 november 2018

Een Limosa-aangifte is verplicht voor werknemers die tijdelijk of deeltijds in België komen werken, alsook voor zelfstandigen die tijdelijk een zelfstandige activiteit in België komen uitoefenen, maar die er niet permanent verblijven.

In een arrest van 19 december 2012 oordeelde het Europees Hof van Justitie dat de Limosa-aangifte voor zelfstandigen in strijd is met de Europese bepalingen, omdat ze een belemmering vormt voor het vrij verkeer van diensten. Volgens het Hof wordt er in geval van de Limosa-melding te gedetailleerde informatie gevraagd en kan België niet aantonen waarom deze informatie nodig is om haar doel, m.n. het tegengaan van sociale fraude, te bereiken.

Na dit arrest moest de Limosa-aangifte voor zelfstandigen dan ook in een nieuw kleedje gestoken worden. Ondertussen werd ze reeds vereenvoudigd en worden er minder gegevens gevraagd. Een volgende stap is dat de algemene Limosa-meldingsplicht wordt omgevormd tot een meldingsplicht voor welbepaalde, limitatief opgesomde risicosectoren.

De ministerraad keurde daartoe op voorstel van minister van Werk Kris Peeters, minister van Zelfstandigen Denis Ducarme en staatssecretaris voor Bestrijding van de Sociale Fraude Philippe De Backer een ontwerp van K.B. goed dat de risicosectoren bepaalt voor de Limosa-aangifte.

In het ontwerp werden de volgende 3 risicosectoren opgenomen:

  • de sector werken in onroerende staat;
  • de schoonmaaksector;
  • de vleessector.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State. We houden u op de hoogte.

Bron: www.presscenter.org, 25 oktober 2018.

Tags