Besox

Risicosectoren voor Limosa-melding zelfstandigen vastgelegd

21 januari 2019

Een Limosa-aangifte is verplicht voor werknemers die tijdelijk of deeltijds in België komen werken, alsook voor zelfstandigen die tijdelijk een zelfstandige activiteit in België komen uitoefenen, maar die er niet permanent verblijven.

In een arrest van 19 december 2012 oordeelde het Europees Hof van Justitie dat de Limosa-aangifte voor zelfstandigen in strijd is met de Europese bepalingen, omdat ze een belemmering vormt voor het vrij verkeer van diensten. Daarom werd er afgesproken om de algemene Limosa-meldingsplicht voor zelfstandigen om te vormen tot een meldingsplicht voor welbepaalde, limitatief opgesomde risicosectoren. De Limosa-melding voor zelfstandigen zou hierdoor beperkt worden tot een aantal sectoren met een groter risico op sociale fraude.

Een koninklijk besluit van 21 december 2018 heeft deze risicosectoren nu uiteindelijk vastgelegd.

Hierdoor is de Limosa-meldingsplicht voor zelfstandigen met ingang van 1 januari 2019 beperkt tot de volgende 3 sectoren:

  • bouwactiviteiten (werken in onroerende staat);
  • activiteiten in de vleessector;

Bron: KB van 21 december 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 maart 2007 tot uitvoering van het Hoofdstuk 8 van Titel IV van de programmawet (I) van 27 december 2006 tot voorafgaande melding voor gedetacheerde werknemers en zelfstandigen, wat betreft de bepaling van de risicosectoren bedoeld in artikel 137, 6° van de programmawet (I) van 27 december 2006 in het kader van de voorafgaande melding voor gedetacheerde zelfstandigen, B.S. 31 december 2018.

Tags