Besox

Belangrijke wijzigingen aan de bijzondere bijdrage voor economische werkloosheid

26 oktober 2016

De FOD WASO publiceerde op 14 oktober 2016 een bericht op haar website betreffende de wijzigingen aan de bijzondere bijdrage voor economische werkloosheid.

De bijzondere bijdrage voor economische werkloosheid werd in 2012 ingevoerd voor werkgevers die overmatig gebruik maken van tijdelijke werkloosheid om economische redenen. Werkgevers die een aantal dagen tijdelijke werkloosheid om economische redenen hebben aangegeven dat per werknemer een bepaalde grens overschrijdt, zijn deze bijdrage verschuldigd.

Dit stelsel werd grondig hervormd. De eerste effecten van deze hervorming zullen plaats-vinden in het eerste kwartaal van 2017. De grote verschillen tussen de oude en de nieuwe regeling zijn:

  • de betaling van bijdrage gebeurt voortaan elk kwartaal in plaats van éénmaal per jaar;
  • de basisperiode voor de berekening van het aantal dagen economische werkloosheid is gelijk aan het betreffende kwartaal en de 3 daaraan voorgaande kwartalen in plaats van het voorafgaand kalenderjaar. De teller van de dagen economische werkloosheid wordt dus niet meer op nul gezet op het einde van elk kalenderjaar. Voor het eerste kwartaal van 2017 zullen dus de dagen economische werkloosheid in het 2de , 3de en 4de kwartaal van 2016 en het 1ste kwartaal van 2017 tellen;
  • de bijdrage is voortaan verschuldigd voor alle dagen economische werkloosheid in de kwartaalperiode en niet alleen meer voor de dagen van overschrijding van de grenzen;
  • de werkgever moet elk kwartaal zelf de bijdrage berekenen en aangeven via de DMFA.

Een aantal elementen kunnen de hoogte van de bijdrage beïnvloeden, namelijk:

  • de beperking van het aantal dagen economische werkloosheid. Het doel van de betaling van de bijdrage is immers de responsabilisering van de werkgevers;
  • een betere spreiding van het aantal dagen economische werkloosheid over de werknemers, namelijk een betere spreiding over een grotere groep van werknemers in de plaats van een concentratie op een beperkt aantal werknemers;
  • een spreiding van de dagen economische werkloosheid over de kwartalen;
  • ondernemingen erkend als onderneming in moeilijkheden. De Minister van Werk kan na advies van een adviescommissie SWT beslissen om de bijdrage voor een onderneming in moeilijkheden te halveren in het jaar van de erkenning en eventueel in het daaropvolgende jaar.

De FOD WASO publiceerde op haar website een bericht met een voorbeeld ter verduidelijking (zie: http://www.werk.belgie.be/defaultNews.aspx?id=45361).

In december 2016 zal de RSZ op basis van de oude regeling nog een laatste debetnota sturen aan de bijdrageplichtige werkgevers voor het kalenderjaar 2015.

Bron: Nieuwsbericht FOD WASO van 14 oktober 2016: ‘Bijzondere bijdrage voor economische werkloosheid – belangrijke wijziging’, www.werk.belgie.be.