Besox

Verplichte Meldingsplicht Voor Werkloosheid Corona

14 juli 2020

De overheid heeft per bijzondere-machtenbesluit beslist dat u bij het inroepen van tijdelijke werkloosheid, die aanvangt na 12 juli 2020, verplicht bent uw werknemers voorafgaandelijk te informeren over de periode waarin u tijdelijke werkloosheid wegens Covid-19 invoert alsook de regeling van de werkloosheid.

Voor welke werkgever?
Voor elke werkgever die voor minstens één werknemer vanaf 13 juli 2020 tijdelijke werkloosheid overmacht wegens COVID-19 invoert of een toename van het aantal dagen tijdelijke werkloosheid voorziet. 

Wanneer moet u dit doen?
U moet de werknemer op voorhand informeren telkens de werknemer :

  • voor de eerste keer tijdelijk werkloos wordt;
  • opnieuw tijdelijk werkloos wordt;
  • zijn aantal werkloosheidsdagen verhoogd worden;
  • overgaat van een regeling van gedeeltelijke naar volledige tijdelijke werkloosheid.

Op voorhand betekent ten laatste de dag voor aanvang van de werkloosheid.

Hoe moet u dit doen?
De wijze waarop u dat doet is vrij te kiezen. Dit kan individueel of collectief gebeuren. Dit kan via mail, SMS, Whats’app, mail, telefonisch, een portaal waar de werknemers de info kunnen lezen, brief, communicatie op de werkvloer, uithanging op een zichtbare plaats in de lokalen (ad valvas),…. Voor zover de melding gebeurt en de werknemer de info kan ontvangen.
We raden u aan om een  bewijs van de mededeling bij te houden. Dit om eventuele discussies achteraf met uw werknemer te vermijden.

Wat moet u vermelden in de mededeling?

  • de periode van de tijdelijke werkloosheid (begin- en einddatum). Als einddatum mag gerefereerd worden naar de einddatum van de specifieke regeling TW corona.
  • de dagen of het aantal dagen dat de werknemer werkloos is
  • de dagen of het aantal dagen dat de werknemer geacht wordt te werken
  • de formaliteiten waaraan de werknemer moet voldoen om zijn uitkering aan te vragen en dat hij zich moet wenden tot zijn uitbetalingsinstelling.

Bij elke wijziging van bovenstaande moet u de werknemer vooraf verwittigen van de nieuwe situatie en een nieuwe melding doen.

Hieronder vindt u standaard documenten die u hiervoor kunt gebruiken (individueel en collectief).

Download – Individuele kennisgeving

Download – Collectieve kennisgeving

Wat zijn de sancties ?
Indien niet aan de meldingsplicht is voldaan, kan u geen gebruik maken van tijdelijke werkloosheid en bent u loon verschuldigd voor deze dagen. 

Tot slot
Naast de melding aan de werknemers dient u ook, indien die in uw bedrijf aanwezig zijn, de ondernemingsraad (OR) of de vakbondsafvaardiging op de hoogte te stellen van bovenstaande mededeling.