Besox

Vereenvoudigde betalingsprocedure – tijdelijke werkloosheid

6 april 2020

De RVA liet in een nieuwsbericht van 27 maart 2020 weten dat de procedure voor de betaling van de uitkeringen tijdelijke werkloosheid zo veel mogelijk wordt vereenvoudigd.

Werknemer

De werknemer moet via een vereenvoudigd formulier C 3.2.-werknemer-corona een uitkeringsaanvraag indienen bij zijn uitbetalingsinstelling (vakbond of hulpkas).

Dit formulier is terug te vinden via de volgende link: https://www.rva.be/nl/documentatie/formulieren/c32-werknemer-corona of https://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t2#h2_5.

Op dit formulier vermeldt de werknemer de volgende gegevens:

  • de datum van de uitkeringsaanvraag (= eerste dag tijdelijke werkloosheid);
  • zijn rekeningnummer;
  • zijn identificatiegegevens.

Werkgever

De werkgever die de werknemer tijdelijk werkloos stelt, moet een elektronische aangifte doen van de uren tijdelijke werkloosheid in de loop van de betrokken maand.

Uitbetalingsinstelling

Wanneer de uitbetalingsinstelling over de 2 documenten beschikt, kan ze de uitkeringen voor de betrokken maand betalen; dit gebeurt ten vroegste in het begin van de daaropvolgende maand.

Uitkering bij tijdelijke werkloosheid overmacht

De uitkering bij tijdelijke werkloosheid wegens overmacht bedraagt 70% van het gemiddelde begrensde loon, waarbij het geplafonneerde loon € 2.754,76 per maand bedraagt. De werknemer ontvangt een dagelijkse uitkering tussen € 55,59 (minimum) en € 74,17 (maximum). Voor een volledige maand ontvangt hij gemiddeld 26 daguitkeringen.

De werknemer heeft recht op een supplement van € 5,63 per dag dat hij tijdelijk werkloos wordt gesteld wegens overmacht. Ook dat bedrag wordt betaald door de uitbetalingsinstelling.

Op de bedragen wordt een bedrijfsvoorheffing van 26,75% ingehouden.

Bron: www.rva.be, nieuwsbericht van 27 maart 2020.