Besox

Vanaf 1 januari 2023 loopt de versoepelde procedure tijdelijke werkloosheid af!

16 december 2022

In maart 2020 werd de procedure tijdelijke werkloosheid versoepeld om het groot aantal tijdelijk werklozen naar aanleiding van de COVID-19-pandemie, tijdig te kunnen vergoeden.

Deze versoepelde procedure loopt nog tot en met 31 december 2022. Vanaf 1 januari 2023 wordt de “gewone” procedure voor tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen opnieuw van toepassing. Er zullen dus opnieuw een aantal formaliteiten moeten worden nageleefd.

Economische werkloosheid ARBEIDERS

Verplichte werkweek

De verplichte werkweek is opnieuw van toepassing. Na een periode van maximum 4 weken (bij een volledige schorsing) of 3 maanden (bij een gedeeltelijke schorsing) moet een verplichte werkweek worden gerespecteerd alvorens de economische werkloosheid opnieuw kan worden ingeroepen. Sectoren kunnen hiervan afwijken en een langere duur voorzien.

Formaliteiten

De werkgever moet een kennisgeving doen aan de werknemers. De kennisgeving vermeldt de eerste voorziene werkloosheidsdag en moet minstens 7 kalenderdagen op voorhand gebeuren. Dit kan door aanplakking of door een individuele kennisgeving. Is er een ondernemingsraad of vakbondsafvaardiging aanwezig in het bedrijf, dan moeten zij geïnformeerd worden.

Op dezelfde dag van de kennisgeving aan de arbeiders, moet de werkgever voorafgaandelijk een elektronische mededeling van de voorziene economische werkloosheid versturen naar de RVA.

Voor elke arbeider die economisch werkloos wordt gesteld, moet de werkgever een elektronische mededeling van de eerste effectieve werkloosheidsdag in de maand versturen naar de RVA.

De werkgever dient opnieuw een controleformulier C3.2Aaf te leveren aan elke arbeider die economisch werkloos is. Dit moet gebeuren uiterlijk de eerste effectieve werkloosheidsdag van de maand. Ook dient er opnieuw een (papieren of elektronisch) validatieboek bijgehouden te worden. Indien de economische werkloosheid de volgende maand doorloopt, moet de werkgever van die maand een nieuw formulier C3.2A overhandigen aan de werknemer vóór de eerste effectieve werkloosheidsdag. Voor de bouw (PC 124) zou Constructiv momenteel bezig zijn om de genummerde C3.2A-kaarten te verzenden.

Economische werkloosheid BEDIENDEN

Het stelsel van economische werkloosheid voor bedienden kan enkel gebruikt worden door ondernemingen in moeilijkheden. De “oude” procedure is opnieuw van toepassing.

Onderneming in moeilijkheden

De substantiële daling van minimum 10% van de omzet, de productie of de bestellingen in één van de vier kwartalen voorafgaand aan de aanvraag voor de invoering van de economische werkloosheid, zal opnieuw moeten vergeleken worden met het overeenstemmende kwartaal van één van de laatste twee kalenderjaren voorafgaand aan het indienen van de aanvraag (en niet meer met hetzelfde kwartaal in 2019).

Formaliteiten

  • De werkgever moet voorafgaand een schriftelijke aanvraag indienen waarin hij aantoont dat hij voldoet aan de voorwaarden om beschouwd te worden als een “onderneming in moeilijkheden”. Dit gebeurt aan de hand van het formulier C106A;
  • De werkgever moet gebonden zijn door een cao of een ondernemingsplan;
  • Verder zijn de modaliteiten vermeld hierboven bij de arbeiders, ook van toepassing.