Besox

Uitbreiding mantelzorgverlof vanaf 1 september 2021

9 september 2021

Het mantelzorgverlof is een thematisch verlof dat de werknemer kan opnemen om hulp of bijstand te geven aan een hulpbehoevend persoon. Het moet niet noodzakelijk om een gezins- of familielid gaan.

De werknemer moet erkend zijn als mantelzorger. De aanvraag tot erkenning wordt ingediend bij het ziekenfonds. Tijdens de opname van het verlof geniet de werknemer een uitkering van de RVA.

Vanaf 1 september 2021 wordt de duur van het mantelzorgverlof uitgebreid:

  • het voltijds verlof wordt uitgebreid van 1 maand naar 3 maanden;
  • het halftijdse verlof of de 1/5eonderbreking wordt uitgebreid van 2 naar 6 maanden. Deze vorm is enkel mogelijk voor voltijdse werknemers.

In zijn hele loopbaan kan de mantelzorger maximum 6 maanden volledige en 12 maanden gedeeltelijke schorsing opnemen.

De volledige schorsing kan worden opgesplitst in periodes van 1 maand of een veelvoud hiervan; de gedeeltelijke schorsing in periodes van 2 maanden of een veelvoud ervan.

Deze uitbreiding geldt voor alle schriftelijke kennisgevingen die vanaf 1 september 2021 aan de werkgever worden bezorgd om verlof voor mantelzorg aan te vragen. De werknemer moet het mantelzorgverlof minstens 7 dagen vóór de aanvang van het verlof aanvragen bij de werkgever. Per kennisgeving aan de werkgever kan slechts één aaneengesloten periode van het verlof worden gevraagd.

Bron: Koninklijk besluit van 20 juli 2021 houdende uitvoering van artikel 100ter, § 3, tweede lid, van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, BS 20 augustus 2021.