Besox

Heropname van de landingsbaan na een thematisch verlof

15 april 2019

In het Belgisch Staatsblad van 1 april 2019 is een KB verschenen met betrekking tot de mogelijkheid voor ouderen, die gebruik maakten van het op 1 januari 2015 opgeheven stelsel van landingsbaan, om de landingsbaan met uitkering opnieuw op te nemen na een thematisch verlof.

Werknemers met een landingsbaan kunnen dit onderbreken om een thematisch verlof (palliatief verlof, verlof medische bijstand, ouderschapsverlof) op te nemen. De werknemers konden echter daarna hun landingsbaan met behoud van uitkeringen niet opnieuw opnemen wanneer ze de leeftijd van 60 jaar nog niet bereikt hadden. Ter informatie: volgens de huidige reglementering moeten werknemers minstens 60 jaar zijn om onderbrekingsuitkeringen te ontvangen in het kader van tijdskrediet landingsbaan.

Door het recent gepubliceerde KB komt hier verandering in. De oude reglementering met betrekking tot de toekenning van de onderbrekingsuitkering, zoals van toepassing vóór 1 januari 2015, blijft gelden voor werknemers:

  • die reeds onderbrekingsuitkeringen genoten in het kader van een landingsbaan vóór 1 januari 2015;
  • voor wie het genot van onderbrekingsuitkering tijdelijk werd onderbroken omwille van een vermindering van arbeidsprestaties groter dan deze genoten vóór 1 januari 2015 of van een schorsing van de arbeidsprestaties voor de specifieke vormen (volledige en gedeeltelijke loopbaanonderbreking in het kader van palliatieve zorgen, bijstand of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid en ouderschapsverlof);
  • voor zover de nieuwe aanvraag betrekking heeft op dezelfde vermindering van arbeidsprestaties als deze genoten vóór 1 januari 2015.

De wijziging treedt in werking op 1 april 2019.

Bron: KB van 15 februari 2019 tot wijziging van het KB van 30 december 2014 tot wijziging van het KB van 12 december 2001 tot uitvoering van hoofdstuk IV van de wet van 10 augustus 2001 betreffende verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven betreffende het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking, B.S. 1 april 2019.