Besox

Tijdelijke werkloosheid energiecrisis kan vanaf nu worden aangevraagd

12 oktober 2022

De RVA heeft nadere instructies gepubliceerd m.b.t. de bijzondere vorm van economische werkloosheid ten gevolge van de energiecrisis. Dit systeem kan worden toegepast tussen 1 oktober 2022 en 31 december 2022.

Het bestaande systeem van economische werkloosheid (waar tot 31 december 2022 versoepelde overgangsmaatregelen gelden) blijft ook bestaan. Dit betekent dat u als werkgever kan kiezen welk van beide systemen u wenst toe te passen.

1) Wie kan gebruik maken van dit bijzonder stelsel tijdelijke werkloosheid energie?

Uw onderneming moet voldoen aan de definitie van een energie-intensief bedrijf. Dit betekent dat u moet aantonen dat:

  • de aankoop van energieproducten (met inbegrip van energieproducten andere dan aardgas en elektriciteit) voor het kalenderjaar 2021 ten minste 3% van de toegevoegde waarde van uw onderneming uitmaakt;

OF

  • uw definitieve energierekening voor het kwartaal voorafgaand aan het kwartaal waarin u gebruik maakt van deze tijdelijke werkloosheid energie is verdubbeld ten opzichte van uw definitieve energierekening voor hetzelfde kwartaal van het voorafgaande jaar.

De regeling kan zowel voor arbeiders als bedienden worden toegepast.

2) Welke regeling kan u invoeren?

U kan kiezen tussen een volledige of gedeeltelijke schorsing:

  • een volledige schorsing kan voor maximum 4 weken;
  • een gedeeltelijke schorsing (= er wordt minder dan 3 arbeidsdagen per week of minder dan 1 arbeidsweek per 2 weken gewerkt) kan ingevoerd worden voor maximum 3 maanden.

Na het bereiken van deze maximumtermijnen (4 weken dan wel 3 maanden) is het niet verplicht om een werkweek te voorzien. U kan dus onmiddellijk een nieuwe aanvraag voor volledige of gedeeltelijke schorsing indienen.

3) Welke stappen moet u ondernemen om de tijdelijke werkloosheid energie in te voeren?

1. Voorafgaandelijke indiening van formulier C106A-ENERGIE

Indien u het bijzonder stelsel energie wil toepassen, moet u eerst een formulier C106A-ENERGIE indienen bij het werkloosheidsbureau van de RVA waar de maatschappelijke zetel van uw onderneming gelegen is. Dit kan elektronisch of met een aangetekende brief.

Het formulier moet minstens 5 dagen vóór de eerste mededeling aan de RVA (zie punt 3) ingediend zijn. In de praktijk zal de RVA deze formulieren bij voorrang verwerken en de termijn van 5 dagen soepel toepassen. Van zodra u een ontvangstbevestiging van de RVA heeft ontvangen, kan u de mededeling aan de RVA reeds versturen.

U dient geen bewijsstukken mee over te maken maar dient deze wel ter beschikking te houden van de RVA.

2. Kennisgeving aan de werknemers

U moet de werknemers, via aanplakking of een individueel bericht, minstens 3 dagen vooraf (dag van kennisgeving niet inbegrepen) in kennis stellen van de voorziene werkloosheid.

Ook de ondernemingsraad/vakbondsafvaardiging moet u binnen dezelfde termijn informeren van de redenen die de tijdelijke werkloosheid rechtvaardigen.

3. Mededeling aan de RVA

Nadat u voorafgaandelijk het formulier C106A-ENERGIE heeft ingediend, dient u minstens 3 dagen vooraf een elektronische mededeling te doen aan de RVA met onder meer de vermelding van de redenen die de tijdelijke werkloosheid rechtvaardigen.

Wilt u de tijdelijke werkloosheid energie zowel voor uw arbeiders als voor uw bedienden toepassen, dient u 2 aparte meldingen te doen.

4. Maandelijkse mededeling eerste effectieve werkloosheidsdag aan de RVA

Voor elke werknemer die u tijdelijk werkloos stelt, moet u elke maand aan de RVA de eerste effectieve werkloosheidsdag van de maand elektronisch meedelen via de portaalsite van de sociale zekerheid of via batch.

Verder moet er maandelijks nog een elektronische aangifte ASR scenario 5 worden ingediend. Een controlekaart C3.2A is tot 31 december 2022 niet vereist!

4) Welke uitkering krijgen de werknemers?

De werknemers waarvoor de tijdelijke werkloosheid energie wordt toegepast, ontvangen een bedrag gelijk aan 70% van het gemiddeld begrensde loon. Op de uitkeringen wordt 26,75% bedrijfsvoorheffing ingehouden.

Bovenop de werkloosheidsuitkering dient u als werkgever nog een toeslag te betalen van minstens € 6,22 per werkloosheidsdag. In sommige sectoren betaalt het Fonds voor Bestaanszekerheid deze toeslag in uw plaats.

Bron: Mededeling RVA van 1 oktober 2022, www.rva.be.