Besox

Tijdelijke maatregelen om de gestegen loonkost te matigen en het concurrentievermogen te vrijwaren

30 januari 2023

De Programmawet van 26 december 2022 publiceerde twee tijdelijke maatregelen om de gestegen loonkost van de Belgische ondernemingen te matigen en zo ook het concurrentievermogen ervan te vrijwaren.

Deze maatregelen zijn van toepassing op de werkgevers uit de private sector, de autonome overheidsbedrijven waaronder ook de HR Rail en de publieke zorgsector. Echter worden de ondernemingen die in verbinding staan met belastingparadijzen uitgesloten, specifiek:

  • de ondernemingen die een rechtstreekse deelneming aanhouden in een vennootschap die gevestigd is in een belastingparadijs;
  • ondernemingen die betalingen hebben gedaan aan vennootschappen die gevestigd zijn in een belastingparadijs voor zover deze betalingen in de loop van het belastbare tijdperk een totaalbedrag vormen van ten minste € 100.000 en niet werd aangetoond dat deze betalingen werden verricht in het kader van werkelijke en oprechte verrichtingen die het gevolg zijn van rechtmatige financiële of economische behoeften.

Vermindering RSZ-bijdragen voor het eerste en tweede kwartaal van 2023

De RSZ voorziet in de eerste maatregel het recht voor de werkgever op een vermindering van 7,07% van het voor het eerste en tweede kwartaal 2023 verschuldigde bedrag van de netto globale werkgeversbijdrage. Deze netto globale werkgeversbijdrage omvat de verschuldigde patronale RSZ-bijdrage verminderd met de structurele vermindering van de sociale bijdragen en eventuele RSZ-doelgroepverminderingen.

De RSZ kent de vermindering automatisch toe aan de werkgevers die onder dit toepassingsgebied vallen. De bovenvernoemde uitgesloten werkgevers moeten dit bij hun kwartaalaangifte aangeven zodat de RSZ de vermindering niet zal toekennen.

Uitstel van betaling van RSZ-bijdragen voor het derde en vierde kwartaal van 2023

De tweede maatregel voorziet een betalingsuitstel voor de werkgever van een deel van de werkgeversbijdragen verschuldigd voor het derde en vierde kwartaal 2023. Het betalingsuitstel is geldig voor het deel dat overeenkomt met 7,07% van het voor het derde en vierde kwartaal verschuldigde bedrag van de netto globale werkgeversbijdrage.

Indien je als werkgever gebruik wilt maken van dit betalingsuitstel, dien je per kwartaal een aanvraag in bij de RSZ via de DmfA-aangifte. In tegenstelling tot de eerste maatregel gebeurt dit niet automatisch door de RSZ.

Vervolgens zal de RSZ de socialezekerheidsbijdragen waarvoor uitstel verleend wordt, berekenen en innen in vier schijven die gelijk verdeeld worden over de vier kwartalen van 2025, samen met de bijdragen die de werkgever verschuldigd is voor deze kwartalen.

Deze regeling is van kracht van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023.

Bron: Programmawet van 26 december 2022, BS 30 december 2022.

Categorie

Tags