Besox

Strengere controles RVA

26 februari 2019

De RVA kondigt verscherpte controles aan op de naleving van de verplichte formaliteiten inzake deeltijdse arbeid bij werknemers die in loopbaanonderbreking of tijdskrediet zijn.

Uit controles op het terrein of via databanken die de RVA de afgelopen maanden heeft uitgevoerd, blijkt dat de tewerkstellingsbreuk (4/5e, 1/2e, …) van de werknemers die hun arbeidstijd verminderen in het kader van tijdskrediet of loopbaanonderbreking, niet altijd wordt gerespecteerd. Ook blijkt dat de reglementering rond deeltijdse arbeid niet steeds wordt nageleefd.

Een werknemer in loopbaanonderbreking of tijdskrediet is immers onderworpen aan de reglementering rond deeltijdse arbeid. Dit brengt bepaalde verplichtingen met zich mee. Om de wettelijke bepalingen in herinnering te brengen en te verduidelijken, heeft de RVA een nieuw infoblad gepubliceerd op haar website. Kort samengevat bevat het nieuwe infoblad E56 de volgende principes:

  1. Voor een werknemer in loopbaanonderbreking dient een schriftelijke arbeidsovereenkomst of een bijlage eraan te worden opgemaakt met vermelding van de arbeidsregeling en het werkrooster van de periode van loopbaanonderbreking;
  2. Een werknemer in loopbaanonderbreking moet op weekbasis of gedurende een langere referteperiode (die wordt bepaald in functie van de deeltijdse arbeidsregeling van de werknemer en de periode van de loopbaanonderbreking) een aantal uren (die recht geven op loon) presteren die exact overeenstemmen met de gevraagde loopbaanonderbrekingsbreuk (bv. 30u24min voor een voltijdse werknemer die 38 uur per week in dienst is en een 1/5e onderbreking neemt);
  3. Een werknemer in loopbaanonderbreking kan onder bepaalde voorwaarden gebruik maken van de ADV-regeling (arbeidsduurvermindering). Zo moeten de ADV-dagen in principe ingehaald worden tijdens de periode van loopbaanonderbreking;
  4. Een werknemer in loopbaanonderbreking mag onder bepaalde voorwaarden in punctuele situaties of situaties van overmacht bijkomende uren presteren, maar nooit overuren.

Indien u werknemers heeft die loopbaanonderbreking of tijdskrediet nemen, raden wij u aan om het infoblad aandachtig te lezen https://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/e56 en indien nodig de nodige maatregelen te nemen.

Ook de checklist die de RVA op haar website publiceert, kan u hierbij helpen: https://www.rva.be/nl/werkgevers/checklist/loopbaanonderbreking.

Als er tijdens een overgangsperiode anomalieën worden vastgesteld door de inspectiediensten van de RVA, kan er een waarschuwing worden opgesteld voor de werkgever en moet hij binnen een bepaalde termijn – die afhangt van de omvang van de onderneming en het aantal vastgestelde anomalieën – de nodige aanpassingen doen om zich in regel te stellen met de reglementering. Als dat niet gebeurt, kan er een proces-verbaal worden opgesteld tegen de werkgever. Ook kan het recht op loopbaanonderbreking van de werknemer worden herzien en kan de werknemer verplicht worden om de reeds ontvangen onderbrekingsuitkeringen terug te betalen.

Als er inbreuken worden vastgesteld die door het Sociaal Strafwetboek worden bestraft (bv. werknemers niet in Dimona aangegeven of niet-naleving van de reglementering inzake deeltijdse arbeid) kan er een waarschuwing of een proces-verbaal worden opgesteld tegen de werkgever, wat kan leiden tot een gerechtelijke vervolging of een administratieve geldboete.

Bron: www.rva.be