Besox

Steunzones: formulieren voor uitzendkantoren en bij fusie/splitsing beschikbaar

5 juni 2019

Sedert april 2015 kunnen werkgevers die een investering doen in een door de overheid erkende steunzone een specifieke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing genieten. Werkgevers die aan alle voorwaarden voldoen, krijgen gedurende 2 jaar een korting van 25% op de bedrijfsvoorheffing die ze inhouden op de bezoldigingen van de nieuwe werknemers die ze hebben aangeworven als gevolg van deze investering.

Indien men voor de invulling van de extra arbeidsplaatsen beroep doet op uitzendkrachten, kan het voordeel van deze steunmaatregel ook worden toegepast. Op die manier kan het uitzendkantoor de vermindering van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing toepassen tijdens de uitzendperiode en kan de onderneming, bij eventuele indienstneming van deze werknemer, het voordeel verder toepassen.

Midden 2018 werd reeds beslist dat het uitzendkantoor in dat geval vooraf een formulier moet indienen bij de belastingadministratie. Een koninklijk besluit heeft begin mei dit formulier vastgelegd waardoor het uitzendkantoor dit vanaf nu dient toe te passen. Het formulier kan geraadpleegd worden op de website van de FOD Financiën.

Wanneer in de loop van de toepassing van de steunmaatregel de firma een fusie of splitsing ondergaat, kan de overnemende vennootschap de vrijstelling verder toepassen. De overnemende vennootschap moet hier wel uitdrukkelijk voor opteren door middel van het invullen van een formulier.

Ook dit formulier werd inmiddels opgesteld en kan geraadpleegd worden op de website van de FOD Financiën.

Bron: Koninklijk besluit van 13 april 2019 tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing als bedoeld in de artikelen 275° en 275° van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, B.S. 9 mei 2019.

Tags