Besox

Sociale verkiezingen: ontslagbescherming en uitzendkrachten

3 oktober 2015

De sociale verkiezingen hebben tot doel de werknemersafgevaardigden aan te duiden die zullen zetelen in de ondernemingsraad en/of het comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW). Er dient een CPBW opgericht te worden in ondernemingen die gewoonlijk gemiddeld ten minste 50 werknemers tewerkstellen. Een ondernemingsraad moet opgericht worden in ondernemingen die gewoonlijk gemiddeld ten minste 100 werknemers tewerkstellen.

 1. Ontslagbescherming

Principe

De verkozen personeelsafgevaardigden, zowel de effectieve als de plaatsvervangende, alsook de niet-verkozen kandidaten zijn beschermd tegen ontslag. De beschermingsperiode begint te lopen op X-30, namelijk de dertigste dag voorafgaand aan de aanplakking van het bericht dat de verkiezingsdatum bekend maakt. Afhankelijk van de datum waarop de sociale verkiezingen in uw bedrijf zullen doorgaan, zal de beschermingsperiode dus ergens aanvangen tussen 10 en 23 januari 2016.

Voor de verkozen leden eindigt de bescherming in principe op de datum van aanstelling van de nieuwe verkozen leden bij de volgende sociale verkiezingen. Voor de niet-verkozen kandidaten is de duurtijd van de bescherming hetzelfde, behalve voor de kandidaten die zich reeds twee keer kandidaat gesteld hebben en twee keer niet verkozen werden. Hun ontslagbescherming eindigt twee jaar na de aanplakking van de uitslag van de verkiezingen.

De ontslagbescherming houdt concreet in dat de personeelsafgevaardigden en de kandidaat-personeelsafgevaardigden maar kunnen worden ontslagen om een dringende reden die vooraf door de arbeidsrechtbank erkend wordt of om een economische of technische reden die vooraf door het paritair comité erkend wordt. Men zal dus eerst een procedure dienen te doorlopen. Wanneer de werkgever deze procedure niet naleeft, maar ook wanneer de werkgever ondanks een negatief vonnis of beslissing toch overgaat tot een ontslag, moet er aan de werknemer een beschermingsvergoeding betaald worden.

De beëindiging van de arbeidsovereenkomst door de werknemer zelf, in onderling akkoord, wegens overmacht, wegens overlijden van de werknemer of na afloop van de termijn bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur of een bepaald werk, blijft wel mogelijk.

Vergoeding

De beschermingsvergoeding bestaat uit twee delen:

 • Een forfaitaire vergoeding die bestaat uit:
 1. 2 jaar loon bij een anciënniteit van minder dan 10 jaar in de onderneming;
 2. 3 jaar loon bij een anciënniteit van 10 tot minder dan 20 jaar in de onderneming;
 3. 4 jaar loon bij een anciënniteit van minstens 20 jaar in de onderneming.
 • Een variabele vergoeding: deze is gelijk aan het loon voor de resterende duur van het mandaat (max. 4 jaar). Voor deze vergoeding moet de werknemer altijd zijn re-integratie aangevraagd hebben en deze moet geweigerd zijn door de werkgever.

Opgelet: ingeval een kandidaat-personeelsafgevaardigde ontslagen wordt nog voordat zijn kandidatuur bekend is bij de werkgever (tijdens de occulte periode) kan deze slechts aanspraak maken op de forfaitaire beschermingsvergoeding indien hij zijn re-integratie aanvraagt en deze door de werkgever wordt geweigerd.

 1. Uitzendkrachten

Principe

Om te beoordelen of u in 2016 sociale verkiezingen zal moeten organiseren, zal u niet alleen rekening dienen te houden met uw vaste werknemers, maar eveneens met sommige uitzendkrachten die u tewerkstelt. De uitzendkrachten die in het vierde kwartaal van 2015 bij u werken, moeten immers meegeteld worden voor de berekening van de drempel.

Om het gemiddelde van de uitzendkrachten te kunnen berekenen, moet elke gebruiker van uitzendkrachten tijdens het laatste kwartaal van 2015 (= van 1 oktober tot en met 31 december 2015) een bijzonder register bijhouden waarin de uitzendkrachten worden ingeschreven. Dit is een bijlage aan het algemeen personeelsregister. Dit register vermeldt voor elke uitzendkracht:

 • het nummer van inschrijving;
 • de naam en voornaam;
 • het begin van de terbeschikkingstelling;
 • het einde van de terbeschikkingstelling;
 • het uitzendbureau dat hem tewerkstelt;
 • zijn wekelijkse arbeidsduur.

De gegevens die u nodig heeft om het bijzonder register in te vullen, kan u opvragen bij uw uitzendkantoor.

De uitzendkrachten die u aanwerft om een werknemer te vervangen wiens arbeidsovereenkomst geschorst is (bv. wegens ziekte, zwangerschap, …), moet u niet meetellen voor de berekening van de gemiddelde personeelsbezetting, maar zij moeten wel ingeschreven worden in het bijzonder register. Daarom noteert u best in de laatste kolom ‘reden van de uitzendarbeid/ opmerkingen’ dat het gaat om een uitzendkracht die een andere werknemer wiens arbeidsovereenkomst geschorst is, vervangt.

Opgelet: de verplichting om het bijzonder register bij te houden rust op alle gebruikers van uitzendkrachten, ongeacht of ze al dan niet sociale verkiezingen dienen te organiseren. Het bijzonder register moet voldoen aan dezelfde voorwaarden als een algemeen personeelsregister. Dit register moet bijgehouden worden op papier en moet bestaan uit ingebonden bladzijden die doorlopend genummerd zijn. Het register moet gedurende 5 jaar bewaard worden.

Berekening

Het gemiddelde aantal uitzendkrachten wordt berekend door het aantal kalenderdagen dat de uitzendkracht in de periode van 1 oktober tot en met 31 december 2015 bij u werkt, te delen door 92. De volgende berekening zal dus moeten worden gemaakt:

aantal kalenderdagen ingeschreven in het bijzonder register

92

Gaat het om een uitzendkracht die minder dan 3/4de van een voltijdse werknemer werkt, mag dit resultaat nogmaals door 2 worden gedeeld. Hierbij geldt de volgende formule:

aantal kalenderdagen ingeschreven in het bijzonder register

184