Besox

Sociale verkiezingen 2024: de wet is gepubliceerd

24 juli 2023

De wet die de regels voor de sociale verkiezingen in 2024 vastlegt, is op 30 juni 2023 verschenen in het Belgisch Staatsblad.

Er wordt bevestigd dat de sociale verkiezingen doorgaan tussen 13 mei en 26 mei 2024. De procedure dient opgestart te worden tussen 15 december en 28 december 2023, afhankelijk van de gekozen verkiezingsdatum.

Verder omvat de wet ook nog enkele belangrijke wijzigingen m.b.t. het stemrecht van de uitzendkrachten en de oproeping van de kiezers.

Uitzendkrachten

Sedert de sociale verkiezingen van 2020 hebben sommige uitzendkrachten ook stemrecht in de onderneming-gebruiker waar ze worden tewerkgesteld. De voorwaarden om te mogen stemmen waren bij de vorige verkiezingen zodanig ingewikkeld dat er veel toepassingsproblemen ontstonden. De wet van 5 juni 2023 vereenvoudigt deze voorwaarden.

Voorwaarden om te mogen stemmen

Een uitzendkracht mag stemmen bij de gebruiker indien hij ten minste 32 dagen effectief heeft gewerkt bij de gebruiker in de periode van 1 november 2023 tot en met 31 januari 2024. De 32 dagen moeten niet aaneensluitend zijn, maar er moeten wel effectieve arbeidsprestaties zijn geleverd.

Opvragen gegevens bij het uitzendkantoor

De wet geeft aan de uitzendkantoren een juridische basis om – in het kader van de GDPR – gegevens van de uitzendkracht aan de gebruiker- werkgever te bezorgen. De werkgever mag deze gegevens bewaren tot 86 dagen na de verkiezingsdag.

Het betreft de volgende gegevens:

  • bij de opmaak van de kiezerslijsten, kan de werkgever binnen de 5 kalenderdagen na het einde van de periode van 3 maanden (01 november 2023 – 31 januari 2024) de volgende gegevens opvragen bij het uitzendkantoor: naam en voornamen van de uitzendkracht, geboortedatum, statuut, datum eerste terbeschikkingstelling bij de gebruiker, aantal effectief gepresteerde dagen, postadres, plaats waar hij werkt in de onderneming en taal;
  • bij een elektronische stemming: het e-mailadres en rijksregisternummer van de uitzendkracht (binnen de 5 kalenderdagen na dag X);
  • bij een elektronische oproeping van de kiezers (zie hierna): het e-mailadres van de uitzendkracht indien de gebruiker geen eigen e-mailadres binnen zijn onderneming heeft toegekend aan de uitzendkracht (binnen de 5 dagen na dag X).

Oproepingsbrieven

De oproepingsbrieven om te komen stemmen, worden normaliter fysiek overhandigd aan de werknemers. Enkel aan de werknemers die op de dag van de verdeling van de brieven niet aanwezig zijn in de onderneming, mogen de brieven op een andere wijze aan de kiezers worden bezorgd.

Bij de volgende sociale verkiezingen zal het mogelijk zijn om de kiezers onmiddellijk elektronisch op te roepen op voorwaarde dat:

  • de kiezer over een professioneel e-mailadres beschikt dat hij kan raadplegen “via een digitaal instrument dat hem door de werkgever ter beschikking wordt gesteld op zijn gebruikelijke werkpost”;
  • de ondernemingsraad/het comité/de vakbondsafvaardiging hier unaniem akkoord mee gaan;
  • de werkgever het bewijs kan leveren van de alternatieve zending en ontvangst van de bestemmeling.

Kandidatenlijsten

Op de kandidatenlijsten wordt het geslacht (man/vrouw) van de kandidaat vermeld. Voortaan kan een kandidaat vragen om bij het geslacht ook X te vermelden, ongeacht het officiële gender van de kandidaat.

Bron: Wet van 5 juni 2023 tot wijziging van de wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen, van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven en van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, BS 30 juni 2023, 2eeditie.

Categorie