Besox

Saldo mobiliteitsbudget telt mee voor het gemiddeld dagloon wat betreft geneeskundige verzorging en uitkeringen

11 juni 2019

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goed over de uitbetaling van het resterende saldo van het mobiliteitsbudget op het gebied van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.

De wet van 17 maart 2019 over de invoering van het mobiliteitsbudget voorziet de mogelijkheid voor werknemers om hun bedrijfswagen of hun recht op een bedrijfswagen om te ruilen voor een mobiliteitsbudget. In het kader van het mobiliteitsbudget kan de werknemer dan de bedrijfswagen inruilen voor een wagen die meer milieuvriendelijk is of voor de financiering van alternatieve vervoersmiddelen. Het eventuele overblijvende saldo van het mobiliteitsbudget kan één keer per jaar in geld uitbetaald worden aan de werknemer.

Dit ontwerp van koninklijk besluit zorgt er nu voor dat het uitbetaalde saldo van het mobiliteitsbudget deel uitmaakt van het gemiddeld dagloon voor de berekening van de prestaties op het gebied van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State. Wij houden u verder op de hoogte wanneer de definitieve tekst van het koninklijk besluit in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd wordt.

Bron: Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 2 van het koninklijk besluit van 10 juni 2001 waarin, met toepassing van artikel 39 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, het uniform begrip ‘gemiddeld dagloon’ wordt vastgesteld en sommige wettelijke bepalingen in overeenstemming worden gebracht.