Besox

Wijzigingen mobiliteitsbudget

22 januari 2024

Er werden nog een aantal wijzigingen aangebracht aan het mobiliteitsbudget dewelke op 1 januari 2024 in werking zijn getreden.

Uitbreiding toepassingsgebied

Het toepassingsgebied wordt uitgebreid met burgemeesters, schepenen en gedeputeerden van de provincies. Bedrijfsleiders blijven nog steeds uitgesloten van het toepassingsgebied.

Uitbreiding EER-beperking tot alle duurzame vervoersmiddelen

Voordien werd enkel voor de biljetten het openbaar vervoer de beperking opgelegd dat deze besteed moeten worden in België of binnen de Europese Economische Ruimte. Deze beperking werd vanaf 1 januari 2021 uitgebreid naar alle duurzame vervoersmiddelen binnen pijler 2.

Verduidelijking bedrag mobiliteitsbudget

De overeenkomst betreffende de toekenning van een mobiliteitsbudget dient het initiële bedrag van het mobiliteitsbudget te vermelden. De wet verduidelijkt nu welk bedrag hiervoor in aanmerking moet worden genomen. Het bedrag wordt bepaald op basis van de total cost of ownership (TCO) d.w.z. de jaarlijkse bruto kosten van de bedrijfswagen voor de werkgever, met inbegrip van de fiscale en parafiscale lasten en de daarmee gerelateerde kosten in het kader van het bedrijfswagenbeleid, zoals de financieringskosten, de brandstofkosten en de verschuldigde solidariteitsbijdrage. Dit bedrag is onderhevig aan eventuele functieveranderingen, bevorderingen of indexeringen.

Kosten voor het beheer van het mobiliteitsbudget

Tot en met 31 december 2023 maakten voor het beheer van het mobiliteitsbudget deel uit van pijler 1. Deze kosten maken vanaf 1 januari 2024 deel uit van pijler 2.

Minimum- en maximumbedragen

De minimum- en maximumbedragen moeten worden nagegaan op het moment van de bepaling van het mobiliteitsbudget, op het moment van een functieverandering of bevordering en jaarlijks op 1 januari 2024.

Wettelijk indexatiemechanisme

Zoals reeds toegelicht, werd er een wettelijk indexatiemechanisme ingevoerd. Het staat de werkgever vrij om het mobiliteitsbudget jaarlijks te indexeren op basis van bedrijfseigen regels.

Bron: Wet van 28 december 2023 houdende diverse fiscale bepalingen, BS 29 december 2023.

Categorie