Besox

PC 302: sectorale afwijking tijdelijke werkloosheid bij gebrek aan werk wegens economische oorzaken voor de arbeiders

6 oktober 2022

In het Belgisch Staatsblad van 14 september 2022 werd een koninklijk besluit gepubliceerd dat de afwijkende regels inzake economische werkloosheid voor het Paritair Comité voor het hotelbedrijf (PC 302) opnieuw invoert vanaf 1 juli 2022 tot en met 30 juni 2024:

  • de economische werkloosheid kan ingevoerd worden vanaf de 7de dag volgend op de kennisgeving per aangetekend schrijven gericht aan de werknemer;
  • de duur van de volledige schorsing wordt verlengd tot 3 maanden;
  • de regeling van gedeeltelijke schorsing mag worden ingevoerd voor een duur van ten hoogste 6 maanden in een regeling van gedeeltelijke arbeid van minder dan 3 arbeidsdagen per week of minder dan 1 arbeidsweek per twee weken. In dat laatste geval moet de week waarin er gewerkt wordt ten minste 2 arbeidsdagen omvatten. Zo niet is de gedeeltelijke schorsing maar voor 4 weken mogelijk. Het maximum aantal werkloosheidsdagen in een regeling van gedeeltelijke arbeid wordt vastgesteld op 4 dagen wanneer het een wekelijkse regeling betreft. Wanneer er 1 week per 2 weken gewerkt wordt, wordt het maximumaantal gebracht op 8 dagen in een arbeidsregeling van 5 dagen per week en op 10 dagen in een arbeidsregeling van 6 dagen per week.

Bron: Koninklijk besluit van 1 september 2022 tot vaststelling, voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor het hotelbedrijf (PC 302) ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1), BS 14 september 2022.