Besox

Overgang van papieren systeem naar elektronisch platform Artist@Work bijna geregeld

22 november 2019

Op 8 mei 2019 werd het elektronisch platform Artist@Work voor kunstenaars ingevoerd.

Kunstenaars kunnen via deze applicatie een kunstenaarskaart, visum of zelfstandigheidsverklaring aanvragen, hernieuwen of een duplicaat ervan aanvragen. Zij kunnen er ook hun prestaties in het kader van de kleine vergoedingsregeling registreren.

Inmiddels zijn de oude papieren dossiers met alle juiste gegevens in het platform ingevoerd, en is alles klaar om kunstenaars die nog in het papieren systeem zaten, te laten overschakelen naar het elektronische systeem.

De ministerraad keurde onlangs een ontwerp van koninklijk besluit goed dat deze overgang regelt.

Er worden twee scenario's onderscheiden:

  • de kunstenaar heeft vóór de lancering van platform een kaart en een papieren overzicht van de prestaties ontvangen: in dit geval kan deze persoon de prestaties vanaf 1 januari 2020 in het platform invoeren, en ziet hij zo definitief af van het gebruik van de papieren aangifte;
  • de kunstenaar heeft ná de lancering van het platform een papieren aanvraag ingediend, en een kaart en een papieren overzicht ontvangen: in dit geval moet deze persoon contact opnemen met de Commissie Kunstenaars met het verzoek tot machtiging om over te gaan naar het elektronisch prestatieoverzicht.

Het ontwerp van koninklijk besluit wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Bron: Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 17sexies van het koninklijk besluit van 28 november 1969 en van artikel 2 van het koninklijk besluit van 2 mei 2019 tot uitvoering van artikel 172bis van de programmawet (I) van 24 december 2002, www.presscenter.org.