Besox

Opnieuw versoepeling bij scholingsbeding knelpuntberoepen

3 mei 2019

Wanneer een werknemer een opleiding volgt op kosten van zijn werkgever, kan er soms een scholingsbeding afgesloten worden. Dit is een beding waarbij de werknemer zich er toe verbindt een deel van de opleidingskost terug te betalen indien hij de onderneming vrijwillig verlaat voor het einde van de afgesproken termijn van het beding (maximum 3 jaar).

Een scholingsbeding is wel onderworpen aan verschillende voorwaarden opdat het geldig kan afgesloten worden, zoals:

  • de werknemer moet een jaarloon hebben van minstens € 34.819 (bedrag geldig in 2019);
  • het moet gaan om een opleiding die aan de werknemer toelaat nieuwe professionele competenties op te doen die hij ook buiten de onderneming zou kunnen gebruiken;
  • het volgen van de opleiding mag niet voortvloeien uit een wettelijke of reglementaire bepaling om het beroep uit te oefenen;
  • de duur van de vorming moet minstens 80 uur bedragen of de kost ervan moet minstens gelijk zijn aan € 3.187,62 (bedrag geldig sinds 01/09/2018).

De jaarloongrens werd eind 2018 reeds geschrapt voor opleidingen die betrekking hebben op knelpuntberoepen.

Door middel van de Wet betreffende de sociale bepalingen van de jobsdeal wordt ook de 3de voorwaarde geschrapt indien het scholingsbeding betrekking heeft op een opleiding voor een functie die voorkomt op de lijsten van knelpuntberoepen van de Gewesten. Het scholingsbeding is nu dus ook mogelijk als de opleiding verplicht is voor de uitoefening van het beroep. De plaats van tewerkstelling bepaalt welke van deze lijsten van toepassing is.

De lijst met knelpuntberoepen van Vlaanderen kan geraadpleegd worden op de website van de VDAB.

Deze versoepeling trad in werking op 29 april 2019, zijnde de tiende dag na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bron: Wet van 7 april 2019 betreffende de sociale bepalingen van de jobsdeal, B.S. 19 april 2019.