Besox

Nieuwe regels inzake het gewaarborgd loon in het kader van een progressieve werkhervatting

22 november 2022

De regel was dat u geen gewaarborgd loon moest betalen wanneer de arbeider/bediende tijdens de periode van progressieve werkhervatting (met toelating van de geneesheer van de mutualiteit) opnieuw volledig arbeidsongeschikt wordt door een ziekte of ongeval van gemeen recht. In deze situatie is de werknemer onmiddellijk ten laste van het ziekenfonds. Dit noemt men de neutralisatie van het gewaarborgd loon. Maar deze huidige regeling wordt nu grondig door elkaar geschud en dit heeft financiële gevolgen voor u.

Vanaf 28 november 2022 wordt de neutralisatie van het gewaarborgd loon in de tijd beperkt tot een periode van 20 weken: wanneer de werknemer na een periode van twintig weken te rekenen vanaf de aanvang van de gedeeltelijke werkhervatting opnieuw volledig arbeidsongeschikt wordt, heeft hij recht op gewaarborgd loon ten belope van de uren van zijn toegelaten werkhervatting. De mutualiteit zal blijven tussenkomen voor de resterende uren.

Voorbeeld ter verduidelijking:

Na een periode van ziekte werkt Chantal halftijds bij haar werkgever. Deze werkhervatting werd toegestaan door de adviserende geneesheer van het ziekenfonds. Als ze opnieuw volledig ziek wordt, valt zij onmiddellijk terug op een ziekte-uitkering.

  • Vandaag geldt deze regel voor de volledige duur van de progressieve werkhervatting.
  • Vanaf 28 november zal deze regel alleen gelden tijdens de eerste twintig weken. Als zij na die twintig weken ziek wordt, zal haar werkgever gewaarborgd loon moeten betalen ten belope van haar halftijdse werkhervatting.

De neutralisatie is zowel van toepassing wanneer de werknemer het werk hervat bij zijn oorspronkelijke werkgever, als wanneer hij het werk hervat bij een andere werkgever.

Belangrijk: de aangepaste regeling geldt ook voor werknemers die op vandaag, 28 november 2022, al 20 weken progressief werken en daarna ziek vallen!