Besox

Nieuwe doelgroepvermindering voor personen zonder recente werkervaring vanaf 1 oktober 2023

11 september 2023

Vanaf 1 oktober 2023 kan je als werkgever onder bepaalde voorwaarden een vermindering krijgen op de sociale bijdragen bij het aanwerven van een persoon zonder recente, duurzame werkervaring van minstens 25 jaar en jonger dan 58 jaar. Momenteel is enkel het decreet gepubliceerd waarin de juridische basis wordt vastgelegd. Het uitvoeringsbesluit werd nog niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Voorwaarden voor de werkgever

Je komt als werkgever in aanmerking voor deze doelgroepvermindering als:

– jouw onderneming gevestigd is in het Vlaams Gewest;

– je tot de privésector, de socialprofitsector of de overheid behoort.

Voorwaarden voor de werknemer:

De werknemer die je aanwerft moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

– minstens 25 jaar en jonger dan 58 jaar zijn op de laatste dag van het kwartaal waarin hij/zij in dienst treedt;

– de dag vóór de aanwerving ingeschreven zijn bij de VDAB;

– vóór de indiensttreding minstens 2 jaar ingeschreven zijn bij de VDAB als niet-werkende werkzoekende. Bepaalde periodes worden gelijkgesteld aan een periode als werkzoekende (zie hieronder);

– in een Vlaamse vestigingseenheid werken. De woonplaats van de werknemer is hierbij niet relevant;

– minstens een halftijdse arbeidsovereenkomst hebben. Dit mag zowel een tijdelijke als een vaste tewerkstelling zijn;

– een refertekwartaalloon van minder dan € 10.000 per kwartaal ontvangen.

Vermindering

Indien de werknemer 80% of meer van een normale voltijdse prestatie werkt, zal de werkgever een vermindering van € 1.000 per kwartaal krijgen.

Dit bedrag kan afwijken indien de werknemer minder dan 80% van een normale voltijdse prestatie werkt. Het bedrag van de vermindering zal dan evenredig worden aangepast aan de deeltijdse tewerkstelling.

Indien het bedrag van de vermindering groter is dan de werkgeversbijdrage, zal het bedrag van de vermindering herleid worden tot het bedrag van de werkgeversbijdrage.

Duur

De doelgroepvermindering wordt toegekend voor maximaal 4 kwartalen, inclusief het kwartaal van indiensttreding.

Voor het berekenen van de duur dient er rekening te worden gehouden met volgende aspecten:

– deze vermindering geldt per werkgever. Indien de werknemer eerst heeft gewerkt bij een andere werkgever die al gebruik heeft gemaakt van de doelgroepvermindering, zal een volgende werkgever ook 4 kwartalen een beroep kunnen doen op de doelgroepvermindering mits er nog voldaan is aan alle voorwaarden;

– indien de grens van het refertekwartaalloon in één of meerdere kwartalen wordt overschreden, tellen deze kwartalen alsnog mee voor de maximumduur van 4 kwartalen;

– indien de werknemer tijdens de 4 kwartalen tijdelijk in een vestiging buiten het Vlaams Gewest werkt, tellen deze kwartalen alsnog mee voor de maximumduur van 4 kwartalen;

– indien u de werknemer binnen de 4 kwartalen opnieuw aanwerft, worden de twee tewerkstellingsperiodes als één tewerkstellingsperiode gezien. De kwartalen tussen beide periodes worden meegeteld als kwartalen met doelgroepvermindering;

– indien u de werknemer na 4 kwartalen opnieuw aanwerft, kunt u opnieuw 4 kwartalen lang een beroep doen op de doelgroepvermindering mits er voldaan is aan de voorwaarden.

Gelijkgestelde periodes

De volgende periodes worden gelijkgesteld voor de periode van 2 jaar zonder duurzame, recente werkervaring:

– een periode van arbeidsongeschiktheid. De werknemer dient hiervoor een getuigschrift van arbeidsongeschiktheid van het ziekenfonds te bezorgen aan het departement Werk en Sociale Economie;

– een periode van hechtenis. De werknemer dient hiervoor een bewijs van FOD Justitie te bezorgen aan het departement Werk en Sociale Economie;

– een korte tewerkstelling van maximaal 3 maanden.

Cumulatie met andere maatregelen

De doelgroepvermindering mag worden gecumuleerd met de volgende steunmaatregelen:

– het individueel maatwerk;

– de structurele vermindering, op voorwaarde dat de doelgroepvermindering en de structurele vermindering samen niet méér bedragen dan de sociale zekerheidsbijdrage die je als werkgever zou moeten betalen.

De doelgroepvermindering mag nietworden gecumuleerd met de doelgroepvermindering voor eerste aanwervingen.

Procedure voor de aanvraag

De aanvraag voor de toekenning van de doelgroepvermindering verloopt via de multifunctionele aangifte (DmfA-aangifte).

Wij houden je verder op de hoogte van zodra het uitvoeringsbesluit gepubliceerd wordt.

Bron: Decreet van 3 maart 2023 over de doelgroepvermindering voor personen zonder recente, duurzame werkervaring, BS 22 maart 2023.

Categorie