Besox

Nieuwe bevoegdheid voor de RVA: “de beschermingsuitkering”

15 oktober 2020

De bevoegdheden van de RVA (Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening) inzake de uitkeringen worden weer uitgebreid. Sinds 1 oktober 2020 valt een nieuwe uitkering, met name de ‘beschermingsuitkering’ onder de bevoegdheden van de RVA.

Deze uitkering is bedoeld voor personen die gebruik kunnen maken van een inschakelingsuitkering waarbij het recht afloopt.

Wie zijn de rechthebbenden?

Om in aanmerking te komen voor de beschermingsuitkering, moet de rechthebbende op inschakelinguitkeringen worden erkend als “niet toeleidbaar” en dit vóór de einddatum van het recht op inschakelingsuitkeringen en een specifiek of aangepast traject hebben gevolgd.

Wie wordt erkend als “niet toeleidbaar”?

De werkzoekende die door de bevoegde dienst voor arbeidsbemiddeling wordt erkend als iemand die te maken heeft met een combinatie van:

  • psychologische;
  • medische; en
  • sociale factoren

die de gezondheid en/of de sociale of professionele integratie ernstig aantasten, waardoor de werkzoekende niet in het normale economische circuit of in het kader van al dan niet bezoldigd aangepast of omkaderd werk kan werken.

Het is de taak van de bevoegde gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling (VDAB, ACTIRIS, FOREM of ADG) om deze erkenning toe te wijzen aan de werkzoekende. De erkenning wordt toegekend voor een periode die met twee jaar kan worden verlengd.

Toekenning

De RVA zal de beschermingsuitkering toekennen aan de werkloze voor zolang deze gedekt is door de erkenning als niet-toeleidbare werkzoekende. De werkzoekende moet ook positief deelnemen aan het begeleidingsproces dat wordt aangeboden door de bevoegde dienst.

Op de einddatum van het recht op een inschakelingsuitkering zal de werkzoekende geen aanvraag moeten indienen om een beschermingsuitkering te kunnen bekomen. Wel zal hij op het einde van elke maand een controlekaart moeten indienen bij zijn uitbetalingsinstelling.

De werkzoekende die als niet-toeleidbaar wordt erkend is vrijgesteld van de verplichting om actief op zoek te gaan naar werk voor de periode waarin hij als niet-toeleidbaar is erkend.

Bedrag van de uitkering

De vergoeding van de beschermingsuitkering zal gelijk zijn aan het bedrag van de inschakelingsuitkering die de werkzoekende ontving, behalve indien er wijzigingen optreden in de gezinstoestand van de werkzoekende.

Wat met rechthebbenden op werkloosheidsuitkeringen?

De rechthebbenden op werkloosheidsuitkeringen kunnen ook de erkenning krijgen van “niet-toeleidbaar” indien de voorwaarden vervuld zijn voor een periode van twee jaar. Deze periode is hernieuwbaar.

Indien de rechthebbenden op werkloosheidsuitkeringen als niet-toeleidbaar worden erkend zullen zij werkloosheidsuitkeringen blijven ontvangen op voorwaarde dat ze positief deelnemen aan het begeleidingsproces dat hen wordt aangeboden door de bevoegde gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling. De algemene regels rond degressiviteit blijven van toepassing.

Opgelet! Indien deze personen werkloosheidsuitkeringen blijven ontvangen, hebben zij geen recht op een beschermingsuitkering.

Bron: www.rva.be

Tags