Besox

Leefloon in het kader van loonbeslag wegens achterstallig onderhoudsgeld is verhoogd op 1 november 2023

14 november 2023

De Dienst voor Alimentatievorderingen (DAVO), onderdeel van de FOD Financiën – Algemene Administratie van de Inning en de Invordering, kan loonbeslag leggen bij onbetaald gebleven onderhoudsgelden. Deze dienst kan er voor kiezen om het volledige loon in beslag te nemen of om slechts beslag te leggen op het deel van het nettoloon dat het leefloon overstijgt. Een leefloon is een minimumloon voor personen die niet over toereikende bestaansmiddelen beschikken. Het bedrag is afhankelijk van de gezinssituatie.

Sinds 1 november 2023 zijn de basisbedragen van het leefloon verhoogd, hetgeen dus ook een invloed kan hebben op de loonbeslagen gelegd door DAVO. De volgende bedragen van het leefloon zijn momenteel van toepassing:

  • categorie 1: elke persoon die met één of meerdere personen samenwoont. Onder samenwoning wordt verstaan het onder hetzelfde dak wonen van personen die hun huishoudelijke aangelegenheden hoofzakelijk gemeenschappelijk regelen: € 842,12;
  • categorie 2: alleenstaande personen: € 1.263,17;
  • categorie 3: personen die samenwonen met een gezin ten laste: € 1.707,11.

Bron: Diverse media

Categorie

Tags