Besox

Lagere starterslonen jongeren mogelijk vanaf 1 juli 2018

26 april 2018

De werkloosheid onder de jongeren staat nog steeds op een veel te hoog peil. Daarom wil de regering de werkgelegenheidskansen voor jongeren verhogen door werkgevers toe te laten jongeren zonder werkervaring aan te werven aan een brutoloon dat lager ligt dan de actueel geldende minimumlonen, zonder dat dit moet leiden tot een daling van het nettoloon van de jongere zelf.

In de relancewet – die onlangs in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd werd – werd hierover een regeling uitgewerkt. Wij zetten de belangrijkste bepalingen voor u op een rij.

De vermindering

In het kader van de startersjobs mag de werkgever het loon van een nieuwe werknemer die jonger is dan 21 jaar en nog geen werkervaring heeft, verminderen met:

 • 6% voor een werknemer van 20 jaar;
 • 12% voor een werknemer van 19 jaar;
 • 18% voor een werknemer van 18 jaar.

Voorwaarde is wel dat de jongere normaal, zonder toepassing van de vermindering, aan het sectoraal minimumloon of – indien er geen sectoraal minimumloon is – het GMMI vergoed zou worden. Wanneer u de nieuwe werknemer dus een hoger loon wenst toe te kennen dan het minimumloon, dan kan u de verminderingspercentages niet toepassen.

De toepassing van de verminderingspercentages mag niet tot gevolg hebben dat het verminderde loon lager is dan het nationaal GMMI voor 19- en 20-jarigen met respectievelijk 6 of 12 maanden anciënniteit:

 • voor een 19-jarige met 6 maanden anciënniteit: € 1.604,06 (bedrag geldig vanaf 01/06/2017);
 • voor een 20-jarige met 12 maanden anciënniteit: € 1.622,48 (bedrag geldig vanaf 01/06/2017).

In dat geval dient de vermindering beperkt te worden tot aan het GMMI.

De toeslag

De wetgever is van mening dat het toepassen van de verminderingspercentages niet tot gevolg mag hebben dat de werknemer netto minder verdient dan hij normaal zou verdiend hebben. Daarom moet de werkgever bovenop het loon een forfaitaire toeslag betalen. Deze toeslag is wel vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen (zowel voor werkgever als voor werknemer) en van bedrijfsvoorheffing.

De forfaits van deze toeslagen moeten nog bij koninklijk besluit vastgesteld worden.

Gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting BV

In ruil voor het betalen van de extra toeslag, mag de werkgever de betaalde toeslag in mindering brengen van de bedrijfsvoorheffing die hij in de Schatkist moet storten.

Indien er in een bepaalde maand niet voldoende bedrijfsvoorheffing verschuldigd is om de toeslag volledig op in mindering te brengen, dan mag het saldo worden overgedragen naar de volgende maand. Deze overdracht moet wel binnen hetzelfde kalenderjaar blijven.

Welke werknemers?

De startersjobs zijn enkel mogelijk voor nieuwe werknemers jonger dan 21 jaar die nog geen werkervaring hebben.

Om beschouwd te worden als jongere zonder werkervaring moet de jongere onmiddellijk voorafgaand aan zijn indiensttreding ingeschreven zijn als werkzoekende bij de VDAB, Actiris, FOREM of ADG. Het moet in principe ook gaan om de eerste job van de jongere.

Echter wordt er met bepaalde arbeidsprestaties toch geen rekening gehouden. Zo zal er met de arbeidsprestaties geleverd in de 2 kwartalen voorafgaand aan het kwartaal van indiensttreding en het kwartaal van indiensttreding zelf geen rekening gehouden worden.

Voor de kwartalen T-3 tot T-6 wordt wel gekeken of er werkervaring is opgebouwd. In deze periode mag de jongere niet gedurende minstens 2 kwartalen minstens 4/5de prestaties geleverd hebben bij één of meerdere werkgevers. Kwartaal T is het kwartaal waarin de uitvoering van de arbeidsovereenkomst een aanvang neemt.

Voor de beoordeling van de 4/5de tewerkstelling wordt rekening gehouden met alle prestaties die door een werkgever betaald worden. Er wordt echter geen rekening gehouden met prestaties als:

 • leerling;
 • IBO-er bij een andere werkgever;
 • student met solidariteitsbijdragen;
 • werknemer tot 31 december van het jaar van de 18de verjaardag;
 • gelegenheidswerknemer in de land- en tuinbouw;
 • flexi-jobwerknemer.

Wanneer u een DIMONA-aangifte doet voor een jongere, zal u meteen een bevestiging krijgen of de jongere al dan niet aan de voorwaarden voldoet.

Andere voorwaarden

Om gebruik te kunnen maken van de starterslonen is het vereist dat de jongere tewerkgesteld wordt met een arbeidsovereenkomst met minstens halftijdse prestaties.

Voor de volgende arbeidsovereenkomsten kan de regeling niet toegepast worden:

 • in het kader van deeltijds leren/deeltijds werken;
 • in het kader van een alternerende opleiding;
 • in het kader van een wedertewerkstellingsprogramma;
 • in het kader van een doorstromingscontract;

In de arbeidsovereenkomst dient uitdrukkelijk opgenomen te worden dat de werkgever het minimumloon dat van toepassing is, vermindert in het kader van de regelgeving rond de startersjobs en dat hij in ruil hiervoor een forfaitaire toeslag aan de jongere betaalt zolang de verminderingspercentages van toepassing zijn.

Indien niet aan alle voorwaarden voldaan is, zal de werknemer recht hebben op het niet-verminderde loon en dienen hier ook socialezekerheidsbijdragen op betaald te worden.

Inwerkingtreding

Deze maatregel treedt in werking op 1 juli 2018 en is van toepassing op de arbeidsovereenkomsten die vanaf 1 juli 2018 worden afgesloten.

Bron: Art. 18-22 van de Wet dd. 26 maart 2018 betreffende de versterking van de economische groei en de sociale cohesie, B.S. 30 maart 2018.