Besox

Klassieke procedures voor tijdelijke werkloosheid opnieuw van toepassing sinds 1 juli 2022

21 juli 2022

Met ingang van 1 juli 2022 gelden de klassieke procedures voor het invoeren van tijdelijke werkloosheid opnieuw en kan dus niet langer een beroep worden gedaan op de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid overmacht die sedert maart 2020 van toepassing was.

Om de overgang naar de klassieke procedure vlotter te laten verlopen, worden tijdelijk wel nog enkele versoepelingen toegestaan op de normale procedure voor economische werkloosheid. De RVA geeft in een nieuwsbericht van 11 juli 2022 hierover nog wat bijkomende uitleg.

1. Tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken voor arbeiders

De werkgever moet voorafgaandelijk een elektronische mededeling van de voorziene economische werkloosheid (volledige schorsing, grote schorsing of kleine schorsing) versturen naar de RVA. Die mededeling moet in principe 7 dagen op voorhand worden verstuurd. De wettelijke mededelingstermijn wordt tot 31 december 2022 ingekort van 7 naar 3 kalenderdagen. Sectoraal kan er wel een kortere mededelingstermijn voorzien zijn.

De werkgever moet, eveneens minstens drie dagen op voorhand, een kennisgeving van de voorziene economische werkloosheid doen aan de arbeiders en de economische redenen die de invoering van tijdelijke werkloosheid rechtvaardigen, meedelen aan de ondernemingsraad of aan de vakbondsafvaardiging.

De werkgever moet, voor elke werknemer die hij tijdelijk werkloos stelt wegens economische oorzaken, een elektronische mededeling van de eerste effectieve werkloosheidsdag in de maand versturen naar de RVA.

Een volledige schorsing van de prestaties is mogelijk gedurende een periode van maximum 4 weken. Een vermindering van de prestaties kan voor een periode van 13 weken waarbij er telkens minstens 1 werkdag per week is. Als de economische oorzaken blijven aanhouden, dan is een nieuwe periode van volledige schorsing of vermindering van arbeidsprestaties enkel mogelijk indien de arbeider eerst een volledige week opnieuw werkt.

Tot 31 december 2022 geldt er voor de regeling volledige schorsing een versoepeling inzake de ligging van de verplichte werkweek.

De werkgever kan:

  • na 4 weken volledige schorsing een week werkhervatting invoeren;
  • na 8 weken volledige schorsing twee weken werkhervatting invoeren;
  • na 12 weken volledige schorsing drie weken werkhervatting invoeren.

De aangevraagde schorsingsduur in de voorafgaande mededeling, verstuurd naar de RVA, kan niet meer bedragen dan 4 weken. De werkgever kan na afloop van de regeling evenwel onmiddellijk aansluitend een nieuwe regeling aanvragen.

Voorbeeld: de werkgever vraagt een regeling van volledige schorsing aan voor 4 weken. Onmiddellijk aansluitend vraagt hij een nieuwe regeling van volledige schorsing aan voor 4 weken. Na afloop van deze regeling wordt het werk voor twee weken hervat.

De werkgever moet, bovenop de werkloosheidsuitkering (vanaf 1 juli 2022 opnieuw 65% van het gemiddelde loon), voor elke dag waarop de arbeider tijdelijk werkloos wordt gesteld wegens economische oorzaken, een supplement betalen. De betaling van dat supplement kan ook gebeuren door een Fonds voor Bestaanszekerheid.

2. Tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken voor bedienden

Het stelsel van economische werkloosheid voor bedienden blijft nog steeds voorbehouden voor zgn. ondernemingen in moeilijkheden.

Dit wordt meestal aangetoond door te bewijzen dat de onderneming een substantiële daling van de omzet kent met minstens 10% in één van de vier kwartalen die voorafgaan aan het eerste gebruik van de economische werkloosheid voor bedienden, vergeleken met de omzet in hetzelfde kwartaal in één van de twee kalenderjaren die de aanvraag voorafgaan.

De werkgever moet voorafgaandelijk een schriftelijke aanvraag indienen waarin hij aantoont dat hij aan de voorwaarden voldoet om een regeling van tijdelijke werkloosheid wegens werkgebrek voor bedienden in te voeren. Voor deze aanvraag kan tot 31 december 2022 het formulier C106A-overgangsregeling worden gebruikt, aangezien er voor het bewijs dat de werkgever in aanmerking komt als onderneming in moeilijkheden tot 31 december 2022 ook een aantal versoepelingen gelden.

Indien de werkgever zich beroept op een substantiële daling van minimum 10% van de omzet, de productie of de bestellingen, dan kan hij de daling van de omzet, de productie of de bestellingen in één van de vier kwartalen voorafgaand aan de aanvraag tot invoering van de regeling van economische werkloosheid bedienden vergelijken met het corresponderende kwartaal in 2019 (en dus niet enkel met het corresponderende kwartaal van de laatste twee kalenderjaren).

Indien de werkgever zich beroept op minstens 10% tijdelijke werkloosheid in het RSZ-kwartaal voor verzending van het formulier C106A, dan kan hij zich ook beroepen op de dagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht als gevolg van de coronapandemie of de oorlog in Oekraïne en dus niet enkel op de dagen tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken.

De werkgever moet voorafgaandelijk een elektronische mededeling van de voorziene schorsing bedienden wegens werkgebrek versturen naar de RVA. Die mededeling moet in principe 7 dagen op voorhand worden verstuurd. De wettelijke mededelingstermijn wordt tot 31 december 2022 ingekort van 7 naar 3 kalenderdagen. Sectoraal kan er wel een andere mededelingstermijn voorzien zijn.

De werkgever moet, eveneens minstens drie dagen op voorhand, een kennisgeving van de voorziene economische werkloosheid doen aan de bedienden en de economische redenen die de invoering van tijdelijke werkloosheid rechtvaardigen, meedelen aan de ondernemingsraad of aan de vakbondsafvaardiging.

De maximale schorsingsduur op jaarbasis bedraagt 16 weken volledige schorsing of 26 weken gedeeltelijke schorsing. Er wordt voor het uitputten van het krediet geen rekening gehouden met de dagen tijdelijke werkloosheid overmacht gelegen vóór 1 juli 2022.

De werkgever moet, voor elke bediende die hij tijdelijk werkloos stelt wegens economische oorzaken, een elektronische mededeling van de eerste effectieve werkloosheidsdag in de maand versturen naar de RVA.

De werkgever moet, bovenop de werkloosheidsuitkering, voor elke dag waarop de bediende tijdelijk werkloos wordt gesteld wegens economische oorzaken, een supplement betalen, zoals bepaald in de cao of het ondernemingsplan. De betaling van dat supplement kan ook gebeuren door een Fonds voor Bestaanszekerheid.

3. Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht

De gewone procedure voor het invoeren van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht zal vanaf 1 juli 2022 ook opnieuw van toepassing zijn. Dat wil zeggen dat de werkgever een elektronische mededeling tijdelijke werkloosheid wegens overmacht moet versturen naar de RVA, samen met de nodige bewijsstukken waaruit de overmacht blijkt.

De definitie ‘overmacht’ wordt ook opnieuw strikt geïnterpreteerd.

Onder meer voor de volgende situaties kan nog tijdelijke werkloosheid wegens overmacht worden aangevraagd:

  1. De werknemer is niet arbeidsongeschikt, maar moet in quarantaine of in isolatie om de verspreiding van het coronavirus te beperken en hij kan niet telewerken;
  2. Tot 31 december 2022 heeft de werknemer het recht om afwezig te zijn op het werk wanneer hij moet instaan voor de opvang van een kind dat met hem samenwoont en dat niet naar het kinderdagverblijf, de school of een centrum voor opvang van personen met een handicap kan gaan omdat:
  • het kinderdagverblijf, de school of het centrum voor opvang van personen met een handicap (gedeeltelijk of volledig) gesloten is door een maatregel om de verspreiding van het coronavirus te beperken;
  • het kind zelf in quarantaine of in isolatie moet om de verspreiding van het coronavirus te beperken.

In die situaties kunnen er uitkeringen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht worden aangevraagd gedurende de periode van de sluiting of de opgelegde quarantaine of isolatie.

De minister van Werk heeft beslist dat de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ook kan aanvaard worden voor de opvang van een kind dat tijdens de zomervakantie was ingeschreven voor een kamp of een georganiseerde kinderopvang maar dat hier niet naartoe kan gaan omdat het vakantiekamp of de georganiseerde opvang is geannuleerd of voortijdig is stopgezet omwille van corona of omdat het kind zelf in quarantaine moet omwille van corona.

De werkgever moet een elektronische mededeling tijdelijke werkloosheid wegens overmacht naar de RVA versturen, samen met de nodige bewijsstukken naargelang de situatie (quarantaineattest, attest opvang kind sluiting corona, attest opvang kind quarantaine corona, enz.).

Bron: nieuwsbericht RVA dd. 11 juli 2022: “Afloop van de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid overmacht te wijten aan de coronapandemie en de oorlog in Oekraïne”.