Besox

Halve dagen tijdelijke werkloosheid voor werknemers uit de sectoren dienstencheques en leerlingenvervoer

28 mei 2021

Wij lieten u reeds weten dat de federale regering van plan was om een stelsel van tijdelijke werkloosheid in halve dagen in te voeren voor de dienstenchequebedrijven en voor het leerlingenvervoer.

Het koninklijk besluit dat de tijdelijke werkloosheid in halve dagen effectief mogelijk maakt, is op 10 mei 2021 uiteindelijk in het Belgisch Staatsblad verschenen.

Wij geven u hierbij nogmaals een samenvatting van deze tijdelijke regeling.

1.Toepassingsgebied

De tijdelijke werkloosheid in halve dagen kan enkel worden toegepast voor de werknemers die tewerkgesteld worden met een arbeidsovereenkomst dienstencheques en voor de werknemers die het vervoer van leerlingen van en naar onderwijsinstellingen als hoofdtaak hebben.

2.Voorwaarden

Voor deze werknemers is een halve dag tijdelijke werkloosheid mogelijk indien de volgende voorwaarden zijn vervuld:

  • De weggevallen arbeidsuren moeten minstens de helft van het op die dag toepasselijk uurrooster bedragen en moeten besteed worden aan het uitvoeren van een opdracht bij of voor een klant van de werkgever. Deze opdracht moet duidelijk te onderscheiden zijn van een andere opdracht die tijdens het andere gedeelte van de werkdag wordt uitgevoerd;
  • Het wegvallen van de opdracht moet te wijten zijn aan een onvoorzienbare en buiten de wil van de werkgever gelegen reden die rechtstreeks het gevolg is van de COVID-19-pandemie;
  • De werknemer moet aanspraak kunnen maken op een uitkering voor tijdelijke werkloosheid.

3.Aangifte door de werkgever

Er moet voor elke halve dag tijdelijke werkloosheid en per werknemer een elektronische melding aan de RVA gebeuren via de portaalsite van de RSZ.

Deze melding moet ofwel de dag zelf gebeuren ofwel de volgende werkdag ofwel de werkdag voordien indien de werkgever met zekerheid weet dat de werknemer werkloos zal zijn.

De melding moet de volgende gegevens bevatten:

  • De naam, het adres en het ondernemingsnummer van de werkgever;
  • De naam, de voornaam, het identificatienummer van de sociale zekerheid van de werkloos gestelde werknemer;
  • De dag waarop de arbeidsovereenkomst voor een halve werkdag wordt geschorst;
  • Het volledige adres van de plaats waar de werkloos gestelde werknemer die halve dag normaal zou hebben gewerkt of het adres van de onderwijsinstelling voor wie de werkloos gestelde werknemer leerlingenvervoer zou hebben verricht;
  • De reden van de tijdelijke werkloosheid: COVID-19;
  • Het aantal uren dat de werknemer op die dag normaal zou hebben gewerkt volgens het toepasselijk uurrooster;
  • Het aantal weggevallen uren als gevolg van COVID-19.

4.Duur van de regeling

Dit stelsel van tijdelijke werkloosheid in halve dagen is van toepassing voor de periode van 10 mei 2021 tot en met 30 juni 2021.

Bron: Wet van 2 april 2021 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie, BS 13 april 2021 en koninklijk besluit van 2 mei 2021 tot het toekennen van tijdelijke werkloosheidsuitkeringen aan sommige werknemers die als gevolg van COVID-19 een deel van hun volledige arbeidsdag verliezen, BS 10 mei 2021.