Besox

Circulaire bespreekt uitbreiding van het toepassingsgebied van de flexi-jobs

22 augustus 2023

In het kader van een flexi-job heeft de werknemer recht op loon (flexi-loon) en enkel vakantiegeld van 7,67% (flexi-vakantiegeld), dat samen met het loon wordt uitbetaald. Bruto is netto aangezien er geen inhoudingen zijn. Deze bezoldigingen zijn op fiscaal vlak vrijgesteld op voorwaarde dat zij daadwerkelijk onderworpen zijn aan de bijzondere bijdrage van 25% die de werkgever op sociaal vlak verschuldigd is op het flexiloon en flexivakantiegeld.

Oorspronkelijk was het toepassingsgebied van de flexi-jobs beperkt tot werknemers en werkgevers die in hoofdzaak een activiteit uitoefenen in de horecasector, nl. zij die vallen onder:

 • het PC 302 voor het hotelbedrijf;
 • het PC 322 voor de uitzendarbeid indien de gebruiker valt onder het PC 302 voor het hotelbedrijf.

Geleidelijk aan werd het systeem uitgebreid naar een aantal andere sectoren.

De circulaire 2023/C/70 geeft toelichting bij de uitbreidingen van het toepassingsgebied van de flexi-jobs vanaf 1 januari 2023 en vanaf 23 april 2023.

Op 1 januari 2018 werd het toepassingsgebied uitgebreid en werd de regeling van toepassing op de werknemers en werkgevers die ressorteren onder:

 • PC 118 – enkel broodbakkerijen die bijdragen aan het Waarborg- en Sociaal Fonds voor de bakkerij, banketbakkerij en consumptiesalons bij een banketbakkerij;
 • PC 119 voor de handel in voedingswaren;
 • PC 201 voor de zelfstandige kleinhandel;
 • PC 202.01 voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven;
 • PC 302 voor het hotelbedrijf;
 • PC 311 voor de grote kleinhandelszaken;
 • PC 312 voor de warenhuizen;
 • PC 314 voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen;
 • PC 322 voor de uitzendarbeid indien de gebruiker ressorteert onder één van de bovengenoemde paritaire comités.

Sinds 1 januari 2023 is de mogelijkheid om beroep te doen op het systeem van flexi-jobs verder uitgebreid naar de volgende bijkomende sectoren:

 • PC 223 voor de sport;
 • PC 303.03 voor de exploitatie van bioscoopzalen;
 • PC 304 voor het vermakelijkheidsbedrijf, met uitsluiting van artistieke, artistiek-technische en artistiek-ondersteunende functies die activiteiten omvatten zoals bepaald door de wet van 16 december 2022 tot oprichting van de Kunstwerkcommissie en tot verbetering van de sociale bescherming van kunstwerkers;
 • PC 330 voor de gezondheidsinrichtingen en –diensten of en de openbare instellingen en diensten van de publieke zorgsector met een specifieke NACE-code, met uitsluiting van functies die taken omvatten behorend tot het materiële toepassingsgebied van de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen.

De circulaire van 20 juli 2023 licht hierover het volgende toe:

 • Wat de sector van het vermakelijkheidsbedrijf (PC 304) betreft, zijn, zoals hierboven reeds vermeld, artistieke, artistiek-technische en artistiek-ondersteunende functies die activiteiten omvatten zoals bepaald door de wet van 16 december 2022 tot oprichting van de Kunstwerkcommissie en tot verbetering van de sociale bescherming van kunstwerkers, uitgesloten.
 • Het is de bedoeling om het voor organisatoren van evenementen en podiumkunstenorganisaties mogelijk te maken om puur ondersteunende functies in te vullen via flexi-jobs. Het verbod om artistieke, artistiek-technische of artistiek-ondersteunende functies in te vullen via flexi-jobs is er om een negatieve impact op de artistieke praktijk van kunstwerkers die vallen binnen het toepassingsgebied van voormelde wet te vermijden.
 • Wat de private of publieke zorgsector betreft, kunnen de uit te voeren functies geen zorgfuncties zijn. De personen die de zorgfuncties uitvoeren, moeten een bijzondere kwalificatie hebben om zorghandelingen te verrichten. Een kwaliteitsvolle zorg rond het bed van de patiënt vraagt bovendien om een dienstverlening door gekwalificeerd personeel dat is ingebed in een zorgequipe. Dit kan niet worden gerealiseerd met een systeem van flexi-jobs.
 • Ook de werknemers en de werkgevers die vallen onder het PC 322 voor de uitzendarbeid worden bedoeld indien de gebruiker ressorteert onder één van de vermelde paritaire comités.
 • De RSZ controleert de naleving van het toepassingsgebied van de maatregel, zowel inzake werkgevers als uitgesloten functies.

Tenslotte werd het systeem vanaf 23 april 2023uitgebreid naar de werknemers en werkgevers die ressorteren onder PC 118 voor de voedingsnijverheid met als hoofdactiviteit de detailhandel in artisanale chocoladeproducten in gespecialiseerde winkels zoals omschreven in NACE-code 47242.

Hierover zegt de circulaire van 20 juli 2023 het volgende:

 • De aard van de activiteit van chocolatiers die hun producten rechtstreeks aan de eindklant verkopen is zeer gelijkaardig aan deze van bakkers en banketbakkers die reeds konden gebruik maken van het systeem van flexi-jobs.
 • Ook de werknemers en de werkgevers die vallen onder het PC 322 voor de uitzendarbeid worden bedoeld indien de gebruiker ressorteert onder PC 118 met als hoofdactiviteit de detailhandel in artisanale chocoladeproducten in gespecialiseerde winkels zoals omschreven in NACE-code 47242.

Bron: Circulaire 2023/C/70 van 20 juli 2023 over de uitbreiding van het toepassingsgebied van de flexi-jobs, www.fisconet.be.

Categorie

Tags