Besox

Vanaf 1 oktober 2023 nieuwe doelgroepvermindering voor werknemers zonder recente of duurzame werkervaring

22 maart 2023

Vanaf 1 oktober 2023 wordt de Vlaamse aanwervingsincentive voor langdurig werkzoekenden stopgezet.

Deze doelgroep wordt opgenomen in een nieuwe Vlaamse doelgroepvermindering voor de aanwerving van personen zonder recente, duurzame werkervaring. Deze doelgroepvermindering kan vanaf 1 oktober 2023 worden aangevraagd.

Heden is enkel een decreet gesloten waarin de juridische basis voor een nieuwe Vlaamse doelgroepvermindering wordt vastgelegd. Een uitvoeringsbesluit zal deze basis verder uitwerken en concretiseren. Meer bepaald zal een uitvoeringsbesluit nog moeten bepalen welke personen worden beschouwd als ‘personen zonder recente, duurzame werkervaring’, wat de leeftijdsgrens is voor de vermindering, hoeveel het forfait en de duurtijd van de vermindering zal bedragen en wat de maximum loongrens is voor de vermindering.

Voorwaarden

Opdat de doelgroepvermindering kan worden genoten, moeten volgens het decreet al de volgende minimumvoorwaarden worden vervuld:

  • de werknemer moet tewerkgesteld zijn in een vestigingseenheid in het Vlaams Gewest;
  • de werknemer moet de dag vóór zijn indienstneming ingeschreven zijn bij de VDAB als werkzoekende (elektronisch dossier noodzakelijk);
  • het voltijds refertekwartaalloon van de werknemer moet lager zijn dan een maximum loongrens per kwartaal.

Overgangsregeling

Vanaf 1 oktober 2023 kan de werkgever geen gebruik meer maken van de Vlaamse aanwervingsincentive voor de aanwerving van langdurige werklozen. De werkgevers die hiervan reeds gebruik maakten, behouden de doelgroepvermindering wel.

Bron: Decreet van 3 maart 2023 over de doelgroepvermindering voor personen zonder recente, duurzame werkervaring, BS 22 maart 2023.

Categorie