Besox

Einde vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid overmacht corona?

15 juni 2022

De vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid werd verlengd voor de periode van 1 april 2022 tot en met 30 juni 2022. Deze verlenging was zowel van toepassing voor de tijdelijke werkloosheid die het gevolg is van de coronapandemie als voor de tijdelijke werkloosheid die verband houdt met het conflict tussen Rusland en Oekraïne.

De kans is reëel dat deze vereenvoudigde procedure vanaf 1 juli 2022 niet meer verlengd zal worden.

Voorziet u dat u na 30 juni 2022 nog een beroep zal moeten doen op tijdelijke werkloosheid omwille van economische redenen (al dan niet gelinkt aan corona of aan de oorlog in Oekraïne)?

Dan raden wij u aan om tijdig actie te ondernemen zodat u gebruik kan maken van economische werkloosheid voor uw arbeiders en/of bedienden.

Arbeiders

Mogelijkheden

  • volledige schorsing gedurende een periode van maximum 4 weken;
  • vermindering van de prestaties gedurende een periode van 13 weken waarbij er telkens minstens 1 werkdag per week is.

Als de economische oorzaken blijven aanhouden, dan is een nieuwe periode van volledige schorsing of vermindering van arbeidsprestaties enkel mogelijk indien de arbeiders eerst een volledige week opnieuw werken. Bepaalde dagen worden gelijkgesteld met gewerkte dagen, nl. ziekte, verlof, betaalde feestdagen,… . Tijdelijke werkloosheid wegens slecht weer en een periode waarin de onderneming gesloten is wegens jaarlijkse vakantie (vb. bouwverlof) worden echter niet gelijkgesteld met een werkhervatting.

Sommige sectoren voorzien een langere termijn dan hierboven besproken (vb. PC 126 voor de stoffering en houtbewerking voorziet momenteel een termijn van 8 weken i.p.v. 4 weken). Indien dit het geval is, houden wij hiermee rekening bij de aanvraag van de economische werkloosheid.

Procedure

Minstens 7 dagen vóór de invoering van de arbeidsregeling moet de aanplakking of de individuele kennisgeving aan de betrokken werknemers gebeuren.

Tegelijkertijd moet de werkgever een elektronische mededeling van de tijdelijke werkloosheid aan de RVA doen.

Op de dag zelf van de kennisgeving, moet de werkgever aan de ondernemingsraad of, bij ontstentenis van een ondernemingsraad, aan de vakbondsafvaardiging, de economische redenen meedelen die de economische werkloosheid rechtvaardigen.

Iedere maand moet de eerste effectieve werkloosheidsdag van de betrokken maand aan de RVA meegedeeld worden. Dit moet gebeuren voor elke arbeider die economisch werkloos wordt gesteld.

Formulieren

Vóór het begin van de maand moet de werkgever een controlekaart C3.2A afleveren aan de betrokken arbeiders. Zij moeten deze kaart bij zich houden en invullen vanaf de eerste werkloosheidsdag.

Na het einde van de maand moet een elektronische aangifte ASR-scenario 5 uitgevoerd worden. Aan de hand van de controlekaart C3.2A en de ASR-aangifte kunnen de uitbetalingsinstelling en de RVA het aantal uitkeringen berekenen waarop de arbeider recht heeft.

Bedienden

Het stelsel van economische werkloosheid voor bedienen blijft voorbehouden voor zgn. ondernemingen in moeilijkheden.

Wat is een onderneming in moeilijkheden?

Dit wordt meestal aangetoond door te bewijzen dat de onderneming een substantiële daling van de omzet kent met minstens 10%in één van de vier kwartalen die voorafgaan aan het eerste gebruik van de economische werkloosheid voor bedienden, vergeleken met de omzet in hetzelfde kwartaal in één van de twee kalenderjaren die de aanvraag voorafgaan.

Er kan geen gebruik gemaakt worden van de economische werkloosheid voor bedienden indien de omzet, niet met minstens 10% is gedaald.

Procedure

Bij de invoering van de economische werkloosheid voor bedienden moet er eerst worden nagegaan of er in uw paritair comité een sectorale cao werd afgesloten:

De vereenvoudigde toegang die voorzien wordt door de cao nr. 159, die geldig is van 1 januari 2022 tot en met 30 juni 2023, heeft vooral betrekking op een kortere vereenvoudigde procedure, waarbij enkel de RVA een goedkeuring moet geven. Het formulier C106A moet ten laatste 14 dagen vóór de kennisgeving van de tijdelijke werkloosheid worden overgemaakt aan de RVA.

Verder is de procedure, die gevolgd moet worden voor de arbeiders, ook van toepassing voor de bedienden die u economisch werkloos wil stellen.

Mogelijkheden

Een onderneming in moeilijkheden kan de arbeidsovereenkomst van zijn bediende:

  • tijdelijk volledig schorsen voor een maximale duur van 16 kalenderweken per kalenderjaar;
  • tijdelijk gedeeltelijk schorsen (tenminste twee arbeidsdagen per week) gedurende maximum 26 kalenderweken per kalenderjaar.

Formulieren

Vóór het begin van de maand moet de werkgever een controlekaart C3.2A afleveren aan de betrokken bedienden. Zij moeten deze kaart bij zich houden en invullen vanaf de eerste werkloosheidsdag.

Na het einde van de maand moet een elektronische aangifte ASR-scenario 5 worden uitgevoerd. Aan de hand van de controlekaart C3.2A en de ASR-aangifte kunnen de uitbetalingsinstelling en de RVA het aantal uitkeringen berekenen waarop de bediende recht heeft.

Vergoedingen

Als werkgever betaalt u, of het Fonds van Bestaanszekerheid, een supplement bovenop de werkloosheidsuitkering van de RVA aan de werknemer.

Het supplement bedraagt € 5,63 per dag tijdelijke werkloosheid en is een minimumtoeslag.

Indien in de onderneming arbeiders worden tewerkgesteld die een hoger supplement genieten, dan moet het supplement dat wordt toegekend aan de bedienden minstens evenwaardig zijn. Stelt de werkgever geen arbeiders tewerk, dan moet het bedrag minstens gelijk zijn aan het supplement voorzien door de sectorale cao waaronder de werkgever zou ressorteren indien hij arbeiders zou tewerkstellen.

Mogelijk komen er nog een aantal versoepelingen aan het klassieke stelsel van economische werkloosheid, zoals de inkorting van kennisgeving aan de werknemers, verplichte werkweek op jaarbasis, de inkorting termijn C106A, … , maar hierover zijn tot op heden nog geen details bekend. Wij volgen dit uiteraard op de voet op en informeren u zodra wij hierover meer nieuws hebben.