Besox

Dien tijdig een aanvraagdossier in voor economische werkloosheid voor bedienden

18 februari 2020

Sinds begin 2012 hebben bepaalde ondernemingen de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen om ook voor hun bedienden een systeem van economische werkloosheid toe te passen.

De regeling van economische werkloosheid voor bedienden is wel enkel mogelijk voor zogenaamde ondernemingen in moeilijkheden. Bij het indienen van een aanvraagdossier moet de werkgever aantonen dat de onderneming zich in een moeilijke economische situatie bevindt.

De meeste ondernemingen leveren hiervoor het bewijs van een omzetdaling van minstens 10% in het laatste kwartaal ten opzichte van het overeenstemmende kwartaal in 2008, of in één van de twee jaren voorafgaand aan het indienen van het aanvraagdossier. Dit bewijs wordt dan geleverd aan de hand van de btw-aangiften.

Een onderneming wordt ook beschouwd als onderneming in moeilijkheden in het kader van deze specifieke wetgeving wanneer het aantal dagen economische werkloosheid voor de arbeiders in het laatste kwartaal minstens 10% bedraagt van het totaal aantal aan de RSZ aangegeven dagen voor arbeiders en bedienden.

Sinds 2016 heeft een onderneming ook nog de mogelijkheid om door de minister van Werk erkend te worden als onderneming in moeilijkheden op basis van onvoorziene omstandigheden die op korte termijn een substantiële daling van de omzet, de productie of het aantal bestellingen tot gevolg hebben. Deze erkenning via de minister van Werk geldt wel slechts voor bepaalde duur.

Om gebruik te kunnen maken van deze regeling van economische werkloosheid voor bedienden moet dit voorzien zijn in een sectorale collectieve arbeidsovereenkomst of in een ondernemings-cao. Is er geen mogelijkheid tot het sluiten van een cao, dan kan de invoering gebeuren door de indiening van een ondernemingsplan opgesteld door de werkgever.

Dit ondernemingsplan moet samen met een gemotiveerde aanvraag en een formulier C106A per aangetekend schrijven overgemaakt worden aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg in Brussel. Het ondernemingsplan wordt dan ter goedkeuring voorgelegd aan de Commissie Ondernemingsplannen.

Nadat de Commissie Ondernemingsplannen de aanvraag heeft goedgekeurd, moet er in een tweede fase ook nog een aangetekende aanvraag ter goedkeuring verstuurd worden naar de bevoegde RVA.

De hele procedure neemt toch wel wat tijd in beslag. U doet er dus goed aan om tijdig een aanvraagdossier in te dienen als u in de toekomst gebruik zou willen maken van dit systeem van economische werkloosheid voor bedienden. Eens u de goedkeuringen heeft ontvangen, kan u nog beslissen om de economische werkloosheid voor uw bedienden al dan niet effectief toe te passen.

Wil u het systeem effectief toepassen, heeft u de keuze tussen twee regelingen:

  • de volledige schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en dit gedurende maximum 16 weken per kalenderjaar OF
  • de gedeeltelijke schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst met een regeling van minstens 2 arbeidsdagen per week en dit gedurende maximum 26 weken per kalenderjaar

De bediende ontvangt tijdens de werkloosheidsdagen een uitkering van de RVA. Daarbovenop moet u als werkgever nog een (belastbaar) supplement betalen dat gelijk is aan het supplement dat uw arbeiders zouden krijgen als zij economisch werkloos zijn. Bij afwezigheid van een regeling voor de arbeiders, moet het bedrag van dit supplement minstens € 5 per werkloosheidsdag bedragen.