Besox

Corona: Nieuwe steunmaatregelen

23 april 2021

In de wet van 2 april 2021 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie zitten ook heel wat nieuwe steunmaatregelen vervat. Hieronder kan u een overzicht terugvinden:

Halve dagen tijdelijke werkloosheid

Werknemers die tewerkgesteld worden met een arbeidsovereenkomst ‘dienstencheques’ en werknemers die als hoofdopdracht het vervoer van leerlingen van en naar onderwijsinstellingen hebben, kunnen recht hebben op halve dagen tijdelijke werkloosheid.

De werkgever is geen loon meer verschuldigd aan deze werknemers voor de arbeidsuren die ten belope van een halve werkdag wegvallen, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • de arbeidsuren ten belope van een halve dag vallen weg omwille van een onvoorzienbare en buiten de wil van de werkgever gelegen reden die het rechtstreeks gevolg is van de COVID-19-pandemie;
 • de werknemers moeten recht hebben op tijdelijke werkloosheid.

Met een halve werkdag wordt het volgende bedoeld: de arbeidsuren die door de werknemer voor minstens de helft van het op die dag toepasselijke uurrooster worden besteed aan het uitvoeren van een opdracht bij of voor een klant van de werkgever, die duidelijk te onderscheiden is van een andere opdracht die tijdens het andere gedeelte van de werkdag wordt uitgevoerd.

De maatregel omtrent de halve dagen tijdelijke werkloosheid trad in principe in werking op dinsdag 13 april 2021 tot en met 30 juni 2021. Het koninklijk besluit met daarin de modaliteiten die de toekenning regelen van de tijdelijke werkloosheidsuitkering is nog niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De halve dagen tijdelijke werkloosheid kunnen dus niet nog aangevraagd worden bij de RVA. Zodra het koninklijk besluit gepubliceerd is en de aanvraag mogelijk is, brengen we u op de hoogte.

Tijdelijk schorsen van tijdskrediet

Een werknemer die zijn arbeidsprestaties onderbreekt of heeft verminderd in het kader van tijdskrediet of thematisch verlof, kan met zijn werkgever overeenkomen om de betrokken onderbreking of vermindering van de arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen. Na afloop van de tijdelijke schorsing, wordt de oorspronkelijke verbreking of vermindering van de arbeidsprestaties onder de oorspronkelijke voorwaarden verdergezet voor de resterende duur.

De schorsing dient schriftelijk meegedeeld te worden aan de RVA. Tijdens de schorsing heeft de werknemer echter geen recht op een uitkering.

Tijdens de schorsing van het tijdskrediet of thematisch verlof kan de arbeidsovereenkomst niet geschorst worden omwille van een gebrek aan werk wegens economische oorzaken of omwille van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona, tenzij de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona het gevolg is van een situatie van overmacht die zich voordoet in hoofde van de werknemer.

Deze maatregel kan worden toegepast van 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021.

Doelgroepvermindering in bepaalde sectoren

Evenementensector

De evenementensector werd zwaar getroffen door de coronacrisis, daarom is er een nieuwe doelgroepvermindering opgericht voor werkgevers in de sector. Maximaal 5 werknemers openen in het tweede en derde kwartaal van 2021 het recht op de nieuwe doelgroepvermindering.

Om recht te hebben op de doelgroepvermindering moet de werkgever onder het paritair comité voor het vermakelijkheidsbedrijf (PC 304) vallen of moet de hoofdactiviteit in de eventsector bestaan uit:

 • de beoefening van uitvoerende kunsten;
 • de promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen;
 • het ontwerp en bouw van podia;
 • de gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken;
 • ondersteunende activiteiten voor de uitvoerende kunsten;
 • de beoefening van scheppende kunsten;
 • ondersteunende activiteiten voor scheppende kunsten;
 • de exploitatie van schouwburgen, theaters, concertzalen, musichalls, cabarets, andere accommodaties voor podiumkunst;
 • de exploitatie van geluidsopnamestudio’s voor rekening van derden;
 • het beheer en exploitatie van culturele centra en multifunctionele zalen ten behoeve van culturele activiteiten;
 • de organisatie van congressen en beurzen;
 • de organisatie van sportevenementen.

Om aanspraak te maken op de doelgroepvermindering, moet de werkgever aan de volgende verplichtingen voldoen:

 • De werknemer ononderbroken in dienst houden gedurende de kwartalen waarop deze doelgroepvermindering betrekking heeft, behoudens indien de werknemer zelf ontslag neemt, ontslagen wordt om dringende redenen of tijdskrediet of thematisch verlof opneemt;
 • Aan alle werknemers dient een concreet en individueel opleidingsplan overgemaakt te worden voor ten minste 5 volle dagen per voltijds equivalente werknemer in 2021;
 • De werkgever moet zich in 2021 onthouden van:
 1. het uitkeren van dividenden aan aandeelhouders;
 2. het uitkeren van bonussen aan de leden van de Raad van Bestuur en het leidinggevend personeel van de onderneming;

De inkoop van eigen aandelen;

 • De ondernemingsraad moet worden geïnformeerd of, bij ontstentenis van een ondernemingsraad, de vakbondsafvaardiging. Indien er geen ondernemingsraad of vakbondsafvaardiging is, brengt de werkgever de werknemers hierover op de hoogte;
 • De onderneming moet garanderen dat de som van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona en wegens economische redenen in het tweede en derde kwartaal van 2021, niet hoger is dan die som in het eerste kwartaal van 2021.

Het gaat om een volledige vrijstelling van de basisbijdragen, wat overeenkomt met ongeveer 25% te berekenen op het brutoloon.

Reissector

Ook de reissector wordt zwaar getroffen door de coronacrisis. Voor deze sector is er voor het tweede en vierde kwartaal van 2020 en het eerste kwartaal van 2021 een vermindering van de nettowerkgeversbijdragen voorzien en voor het tweede kwartaal van 2021 een doelgroepvermindering.

De maatregel is van toepassing op werkgevers die onder het toepassingsgebied vallen van de wet van 21 november 2018 betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten, een hoofdactiviteit als reisbureau of reisorganisatie hebben en gedurende de periode vanaf het tweede kwartaal van 2020 tot en met het laatste kwartaal waarop de vermindering betrekking heeft, verzekerd zijn tegen insolventie overeenkomstig voormelde wet van 21 november 2017 en zijn bijlagen.

Om aanspraak te maken op bovenstaande voordelen, moet de werkgever aan de volgende verplichtingen voldoen:

 • Zich engageren om alle in dienst zijnde werknemers van 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021 ononderbroken in dienst te houden, behoudens indien de werknemer zelf ontslag neemt of ontslagen wordt om dringende redenen;
 • Aan alle werknemers een concreet en individueel opleidingsaanbod doen dat overeenstemt met ten minsten 20% van hun contractuele arbeidsduur in het eerste en tweede kwartaal van 2021;
 • Zich in 2021 onthouden van:
 1. het uitkeren van dividenden aan aandeelhouders;
 2. het uitkeren van bonussen aan leden van de Raad van Bestuur en het leidinggevend personeel van de onderneming;
 3. het inkopen van eigen aandelen;
 • De ondernemingsraad moet geïnformeerd worden of, bij ontstentenis van een ondernemingsraad, de vakbondsafvaardiging. Indien er geen ondernemingsraad of vakbondsafvaardiging is, brengt de werkgever de werknemers hierover op de hoogte.

De werkgever moet de aanvraag voor 30 juni 2021 indienen bij de RSZ.

Hotelsector

Werkgevers die ressorteren onder het paritair comité voor het hotelbedrijf (PC 302) en die als hoofdactiviteit het uitbaten van een hotel of het verschaffen van accommodatie hebben of een vestigingseenheid hebben die deze activiteit uitoefent, kunnen onder bepaalde voorwaarden een doelgroepvermindering genieten voor 5 werknemers per vestiging in het tweede kwartaal van 2021.

Om aanspraak te maken op de doelgroepvermindering, moet de werkgever aan de volgende verplichtingen voldoen:

 • De werknemer ononderbroken in dienst houden gedurende de kwartalen waarop deze doelgroepvermindering betrekking heeft, behoudens indien de werknemer zelf ontslag neemt, ontslagen wordt om dringende redenen of tijdskrediet of thematisch verlof opneemt;
 • Aan alle werknemers dient een concreet en individueel opleidingsplan overgemaakt te worden voor ten minste 5 volle dagen per voltijds equivalente werknemer in 2021;
 • De werkgever moet zich in 2021 onthouden van:
 1. het uitkeren van dividenden aan aandeelhouders;
 2. het uitkeren van bonussen aan de leden van de Raad van Bestuur en het leidinggevend personeel van de onderneming;
 3. de inkoop van eigen aandelen;
 • De ondernemingsraad moet worden geïnformeerd of, bij ontstentenis van een ondernemingsraad, de vakbondsafvaardiging. Indien er geen ondernemingsraad of vakbondsafvaardiging is, brengt de werkgever de werknemers hierover op de hoogte.

Het gaat om een volledige vrijstelling van de basisbijdragen, wat overeenkomt met ongeveer 25% te berekenen op het brutoloon.

Bron: Wet van 2 april 2021 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie, BS 13 april 2021.