Besox

Controles op tijdelijke werkloosheid wegens corona

20 juli 2021

U bent op de hoogte dat de vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid wegens corona is verlengd tot eind september 2021.

De RVA controleert het gebruik of beter gezegd het misbruik van deze vorm van tijdelijke werkloosheid.

Wanneer de werkgever zich beroept op tijdelijke werkloosheid wegens corona en hij kan bij een controle geen link met coronabewijzen, riskeert hij (hoge) sancties wegens onrechtmatig gebruik. Niet alleen kunnen sancties worden opgelegd, ook de werkloosheidsuitkeringen zullen teruggevorderd worden van de werknemers. De werkgever zal de achterstallige lonen, sociale bijdragen en bedrijfsvoorheffing moeten betalen. Er zullen bovendien intresten en verhogingen aangerekend worden.

Wij adviseren om pas gebruik te maken van tijdelijke werkloosheid wegens corona wanneer er een oorzakelijk verband bestaat met corona.

Een gewaarschuwde werkgever is er twee waard!