Besox

Bestrijding sociale fraude : Bart Tommelein stipt prioriteiten aan

19 november 2015

De staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, Bart Tommelein heeft in zijn algemene beleidsnota volgende prioriteiten aangestipt.

Zwartwerk en bijdragefraude

De strijd tegen zwartwerk moet samengaan met maatregelen die de niet-aangegeven arbeid minder aantrekkelijk maken, zoals lagere lasten op arbeid, een versoepeling van de toegang tot gelegenheidsarbeid, en de mogelijkheid om bijkomend werk te verrichten tegen een lagere kostprijs.

Naast deze incentives, stipt Tommelein volgende controlemaatregelen aan:

  • de aanwezigheidsregistratie op bouwwerven en in de vleessector;
  • de verplichting om in de bouwsector de Construbadge te gebruiken;
  • de ‘witte kassa’ in de horeca.

‘In 2016, wanneer de ongeveer 30.000 witte kassa’s in werking treden, zullen we het aantal controles in de horeca verhogen’, stelt Tommelein in zijn nota. Eind dit jaar komt er een charter over de fiscale en sociale controles.

Uiteraard zullen de controles eerst en vooral daar gebeuren waar er geen of geen tijdige registratie van de kassa is gebeurd. Tommelein laat weten dat de witte kassa’s niet aangewend worden om systematisch boekhoudkundige stukken te vergelijken met wat in het verleden is gebeurd.Bijzondere aandacht zal ook gaan naar andere zogenaamde ‘gevoelige sectoren’ zoals de bouwsector, de schoonmaaksector, de vleesindustrie …

Uitkeringsfraude

De strijd tegen uitkerings- en domiciliefraude blijft in 2016 een prioriteit. De detectie zal gebeuren aan de hand van technieken van datamatching en datamining. Denk bijvoorbeeld aan de gestructureerde informatie die de distributie- en nutsbedrijven aan de inspectiediensten zullen bezorgen. In 2016 wordt er een pilootproject met de RVA opgezet.

Sinds 28 augustus 2015 mag de RVA-controleur zich opnieuw zonder verwittiging naar de woonplaats van de sociaal verzekerde begeven om de conformiteit van zijn dossier inzake werkloosheid na te gaan. De huisbezoeken blijven wel een uitzonderingsprocedure.

Ook de gewesten en de lokale administraties moeten betrokken zijn. Er wordt een ‘ronde tafel’ georganiseerd: leren uit de best practices vanop het terrein, zo klinkt het. De ontwikkeling van het kruisen van databanken op het niveau van de diverse instellingen van sociale zekerheid zal verder gezet worden.

Sociale dumping

Tommelein wil alles in het werk stellen om een einde te maken aan de oneigenlijke detachering van buitenlandse werknemers.De staatssecretaris heeft het in zijn nota over een verlies van meer dan 14.700 arbeidsplaatsen in 3 jaar in de bouwsector, van 10.600 in de metaalsector, en van 2.200 in de transportsector. Door toedoen van macro-economische factoren, maar zeker ook door toedoen van sociale dumping.

Bij de strijd tegen die grensoverschrijdende fraude moeten de inspectiediensten de bestaande Europese bemiddelingsprocedure maximaal gebruiken. De regering zal de opportuniteit van de ‘sociale antimisbruikbepaling’ evalueren, in functie van de beslissing van het Europees Hof van Justitie. Ook de betwisting met betrekking tot de Limosa-reglementering voor zelfstandigen zal verder worden opgevolgd.

Tot slot stipt Tommelein aan dat de omzetting van de handhavingsrichtlijn 2014/67 in uitvoering is. Een wetsontwerp tot omzetting van die richtlijn wordt binnenkort ter advies voorgelegd aan de Nationale Arbeidsraad.

Schijnzelfstandigen en schijnwerknemers

Het gaat vaak om coöperatieve vennootschappen die in België werden opgericht door buitenlandse aannemers en die vervolgens heel wat van hun landgenoten laten overkomen om als samenwerkende vennoot te werken. In feite gaat het om loontrekkende werknemers die tewerkgesteld zijn onder een vals statuut van zelfstandige.

De wet van 25 augustus 2013, die een vermoeden van onderwerping gekoppeld heeft aan algemene en sectorspecifieke criteria, vertoont enkele toepassingsmoeilijkheden. Zoals bijvoorbeeld de problemen bij het verhoren van werknemers die een schijnstatuut hebben. Om de controles korter en efficiënter te maken, is er momenteel een evaluatie aan de gang. Tegen 1 januari 2016.

Bron: Wolters Kluwer