Besox

Belangrijke wijzigingen aan de progressieve werkhervatting

10 april 2018

Beperking duurtijd progressieve werkhervatting

De duurtijd tijdens dewelke een werknemer van de adviserend geneesheer van het ziekenfonds de toelating kan krijgen voor een gedeeltelijke werkhervatting wordt vanaf 1 april 2018 beperkt tot twee jaar.

Vóór 1 april 2019 stelt de adviserend geneesheer van het ziekenfonds een einde aan elke nog lopende toelating die vóór 1 april 2018 voor een onbepaalde duur of voor meer dan twee jaar is toegekend en verleent hij, in voorkomend geval, een nieuwe toelating voor een maximale duur van twee jaar.

Aanpassing berekening ongeschiktheidsuitkeringen

Tot op heden wordt de uitkering die een werknemer ontvangt, verminderd met een bepaald percentage in functie van het inkomen dat wordt verworven uit de gedeeltelijke werkhervatting.

Vanaf 1 april 2018 wordt de uitkering verminderd met een bepaald percentage dat afhankelijk is van de tewerkstellingsbreuk van de werknemer in kwestie.

Werknemers die maximum 20% van een voltijdse werknemer in dezelfde functie werken, zullen geen uitkering verliezen.

Aanpassing berekening uitkering bij werkverwijdering

Sinds 1 januari 2018 wordt de daguitkering vastgesteld op 60% van het verschil tussen het brutoloon voor de normale functie en het brutoloon voor de aangepaste arbeid.

Het resultaat is begrensd tot € 3.633,21 per maand.