Besox

Begrotingscontrole: ingroeibanen, nachtarbeid in e-commerce en jobs in horeca

3 april 2015

De federale regering heeft maandag 30 maart jl. haar begrotingscontrole afgerond. Volgens Vice-eersteminister en Minister voor Werk, Economie en Consumenten Kris Peeters neemt de regering maatregelen om nieuwe jobs te creëren en de economie te stimuleren:

Ingroeibanen: jobs voor jongeren – coaching door oudere werknemers

Momenteel moeten werkgevers 0,10% van hun loonmassa besteden aan de integratie van risicogroepen; een kwart daarvan dient voor het inschakelen van jongeren.

De regering voorziet dat dit kwart wordt opgetrokken tot de helft van de middelen voor de integratie van risicogroepen.

De sectoren moeten tegen eind juni CAO’s afsluiten met betrekking tot de invoering van een stelsel van ingroeibanen. In deze CAO’s moeten de loon- en arbeidsvoorwaarden worden vastgelegd, moet de doelgroep van in te schakelen jongeren worden afgebakend (wat betreft de leeftijd en de in te vullen functies) en moet worden voorzien in coaching door oudere werknemers.

De FOD WASO moet dit evalueren en in functie van de resultaten van deze evaluatie kan de Minister van Werk en Economie Kris Peeters bijkomende voorstellen ter goedkeuring aan de Regering voorleggen. Het doel is om de vooropgestelde bijkomende aanwervingen in het kader van het stelsel van ingroeibanen met vorming op de werkvloer te bereiken.

Jobs in e-commerce: nachtarbeid

In onze buurlanden kent e-commerce een sterkere opgang dan bij ons. Eén van de redenen hiervoor is dat er in België geen nachtarbeid toegelaten is in deze sector.

Om de concurrentiepositie van de e-commerce sector te versterken worden nu besprekingen opgestart met de actoren en de sociale partners van de sector logistiek van de e-commerce om nachtarbeid mogelijk te maken in deze sector.

Het reglementair kader wordt in overleg met de betrokken paritaire comités uitgewerkt tegen juli 2015.

Jobs in horeca: uitbreiding gelegenheidsarbeid, uitbreiding overuren, flexi-jobs

-Er wordt een apart statuut ‘flexi-jobs’ uitgewerkt: wie reeds een 4/5de job heeft buiten de horeca, kan in de horeca een extra job opnemen. De nodige aanpassingen op het vlak van het arbeidsrecht worden doorgevoerd. De gepresteerde uren worden geregistreerd via de kassa. Het loon voor de uren gepresteerd tijdens deze flexi-jobs wordt bij wet vastgelegd op het minimumuurloon van 9,5 euro. De loonkost wordt substantieel verlaagd, want het loon wordt fiscaal vrijgesteld en geniet van een bijzondere SZ-werkgeversbijdrage van 25%. Prestaties in het kader van flexi-jobs geven recht op sociale rechten.

-De gelegenheidsarbeid in de horeca wordt uitgebreid van 100 naar 200 dagen.

-Het aantal overuren dat in de horeca gepresteerd mag worden zonder zgn. ‘overloon’ wordt opgetrokken van 180 uren naar 250 uren.

-De overurenregeling voor vaste werknemers in de horeca wordt uitgebreid: deze overuren genieten dezelfde fiscale en parafiscale behandeling als de uren gepresteerd in een flexi-job. De bestaande sectorale regelingen inzake overuren blijven van toepassing.

Bron: www.werk.belgie.be