Besox

Wijzigingen aan het sociaal strafwetboek met betrekking tot de sociale inlichtingen- en opsporingsdienst

1 februari 2019

Titel 1 van Boek 1 van het Sociaal Strafwetboek beschrijft het beleid tegen de illegale arbeid en de sociale fraude zowel wat betreft zijn totstandkoming, de organen die hierbij betrokken worden als zijn uitvoering.

De wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken bracht op vlak van onderstaande punten wijzigingen aan deze titel aan:

Missie van de SIOD

De SIOD wordt een strategisch orgaan dat, op basis van de kennis en inzichten van de betrokken inspectiediensten  en met wetenschappelijke ondersteuning, een visie ontwikkelt op de bestrijding van sociale fraude en die omzet in concrete strategieën. De SIOD bereidt het strategisch plan en de operationele plannen voor en staat in voor de beleidsondersteuning.

Strategisch plan en operationeel actieplan voor de bestrijding van sociale fraude

Het beleidsplan en het operationeel plan worden vervangen door een strategisch plan, opgesteld door het strategisch comité van de SIOD, en een operationeel jaarlijks actieplan.

Het strategisch plan heeft betrekking op een periode van 4 jaar en moet ter goedkeuring voorgelegd worden aan de Ministerraad, die het ten laatste op 1 januari van het eerste jaar van de periode waarop het betrekking heeft, goedkeurt. Het strategisch plan wordt verder geconcretiseerd in een operationeel actieplan voor de bestrijding van sociale fraude.

Oprichting en opdrachten van het strategisch comité

Er wordt een strategisch comité opgericht dat het huidige ‘directiecomité van het Bureau’ vervangt. Dit comité heeft o.m. de volgende opdrachten: het valideren van het strategisch plan, het valideren van het operationeel actieplan, het valideren van de voorgestelde strategieën, het valideren van de doelstellingen per inspectiedienst m.b.t. de uitvoering van het operationeel actieplan en het valideren van de opdrachten van de staf.

Oprichting van de staf

De  staf van de SIOD, dat in de plaats komt van het Federaal Aansturingsbureau, zal worden aangestuurd door het strategisch comité.

De staf is samengesteld uit de directeur van de SIOD, een aantal experten, een magistraat van het arbeidsauditoraat en/of van een arbeidsauditoraat-generaal, een lid van de FOD Financiën, SIOD-coördinatoren en een secretariaat dat de staf bijstaat en wordt belast met de uitvoering van de opdrachten van de SIOD.

Oprichting structurele overlegcomités

Er worden 2 structurele overlegcomités opgericht, nl. één voor het stelsel van de werknemers en één voor het stelsel van de zelfstandigen.

Deze overlegcomités staan in voor het opvolgen, evalueren en verbeteren van de samenwerking inzake de strijd tegen bijdragefraude, uitkeringsfraude en grensoverschrijdende sociale fraude.

In het kader van een intensievere samenwerking met Justitie zijn magistraten opgenomen in de structurele overlegcomités. Ook kan de voorzitter van elk comité een vertegenwoordiger van de FOD Financiën uitnodigen, met raadgevende stem, indien zijn aanwezigheid vereist is om de structurele strategische samenwerking tussen fiscus en sociale inspectiediensten te versterken.

Behoud arrondissementscellen

De opdrachten van de arrondissementscellen blijven dezelfde. Deze cellen zorgen voor een samenwerkingsverband op het terrein tussen de verschillende controlediensten onder leiding van een arbeidsauditeur.

De besloten groep voor regionale interventie wordt evenwel opgeheven.

Behoud partnerschapscommissie

De partnerschapscommissie blijft behouden en is ermee belast de partnerschapsovereenkomsten tussen de bevoegde minister(s) en organisaties voor te bereiden. In de partnerschapsovereenkomst kunnen de ondertekenende partijen beslissen over elke informatie- en sensibiliseringsactie gericht tot de professionelen en consumenten.

Oprichting van overlegplatformen

Er worden 2 nieuwe overlegplatformen opgericht, die een meer gestroomlijnde (operationele) aanpak van sociale fraude garanderen.

Enerzijds gaat het om een overlegplatform voor de strijd tegen de ernstige en/of georganiseerde sociale fraude, genaamd ‘platform Justitie’.

Anderzijds komt er een operationeel platform voor de strijd tegen de sociale fraude, het zgn. ‘platform inspectiediensten’.

Gegevensuitwisseling

Er wordt per sociale inspectiedienst een sociaal inspecteur aangeduid die erover moet waken dat de noodzakelijke gegevens permanent worden uitgewisseld tussen de verschillende inspectiediensten.

Indien mogelijk zal de gegevensuitwisseling gebeuren door middel van een elektronisch platform.

Bron: Wet van 21 december 2018 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken, B.S. 17 januari 2019.