Besox

Wet sociale verkiezingen gepubliceerd

13 mei 2019

Zoals reeds aangekondigd in onze eerdere nieuwsberichten, waren er een aantal wijzigingen op til inzake de procedure m.b.t. de sociale verkiezingen. De wet is nu gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Het staat nu definitief vast dat de volgende sociale verkiezingen doorgaan van 11 tot en met 24 mei 2020.

Wij zetten de belangrijkste wijzigingen nog even op een rij.

  1. Referteperiode om de drempel te berekenen wordt vervroegd

Werkgevers met gemiddeld 50 werknemers zullen volgend jaar sociale verkiezingen moeten organiseren. Om de drempel van 50 werknemers te berekenen, wordt rekening gehouden met de gemiddelde tewerkstelling in de periode van 1 oktober 2018 tot en met 30 september 2019. De referentieperiode is dus reeds van start gegaan.

  1. Referteperiode meetellen uitzendkrachten wordt vervroegd

Ook met de uitzendkrachten moet rekening gehouden worden bij de telling van de tewerkstellingsdrempel. Voor de sociale verkiezingen van 2020 moeten de uitzendkrachten die tewerkgesteld zijn vanaf 1 april 2019 tot en met 30 juni 2019 meegeteld worden.

Gedurende deze periode moet in principe elke werkgever een bijzonder register bijhouden waarin de tewerkgestelde uitzendkrachten worden vermeld.

Mits unaniem akkoord van de ondernemingsraad worden ondernemingen met meer dan 100 werknemers vrijgesteld van het bijhouden van een bijzonder register. Deze beslissing moet genomen worden vóór 31 mei 2019.

  1. Uitzendkrachten krijgen stemrecht

Voor het eerst krijgen uitzendkrachten stemrecht indien ze aan de volgende 2 cumulatieve voorwaarden voldoen:

  • ze moeten tenminste 3 ononderbroken maanden of, in geval van onderbroken tewerkstellingsperiodes, minstens 65 werkdagen, tewerkgesteld zijn in de referteperiode. Deze loopt van de eerste dag van de 6de kalendermaand vóór de aankondigingsdatum van de sociale verkiezingen (= dag X) en eindigt op de aankondigingsdatum van de sociale verkiezingen;
  • in de periode tussen de aankondigingsdatum van de sociale verkiezingen (= dag X) en de datum waarop de gewijzigde kandidatenlijsten door de werkgever in definitieve vorm moeten worden aangeplakt (= Y-13) moeten ze minstens 26 werkdagen tewerkgesteld zijn in de juridische entiteit van de gebruiker of in de technische bedrijfseenheid van de gebruiker gevormd door meerdere juridische entiteiten.
  1. E-voting

Mits akkoord van de ondernemingsraad, het comité of, bij afwezigheid, in akkoord met de vakbondsafvaardiging, mogen werknemers voortaan elektronisch vanop de werkplek of vanop een computer verbonden met het bedrijfsnetwerk stemmen. In het akkoord moeten interne afspraken vastgelegd worden om het geheim van de stemming te garanderen en beïnvloeding tijdens het stemmen te vermijden.

Bron: Wet van 4 april 2019 tot wijziging van de wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen, van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven en van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, B.S. 30 april 2019.