Besox

Wenst u uw werknemers in december een extraatje te geven?

14 november 2020

Sommige werkgevers kampen sinds het begin van de coronacrisis met een zeer hoge werkdruk voor hun werknemers. Met de eindejaarsperiode in aantocht, wilt u deze werknemers misschien belonen met een extra geschenk of geschenkcheques. Waarop moeten zij letten opdat deze geschenken vrij van RSZ en bedrijfsvoorheffing kunnen worden toegekend?

RSZ

De geschenken mogen gegeven worden in natura, in geld of in de vorm van geschenkcheques, maar moeten wel toegekend worden ter gelegenheid van Sinterklaas, Kerstmis of Nieuwjaar. Het bedrag van het geschenk mag niet meer zijn dan € 40 per werknemer per jaar. Dit bedrag kan vermeerderd worden met € 40 per kind ten laste. Het begrip kind ten laste wil zeggen dat de werknemer effectief de gehele of gedeeltelijke lasten van dat kind draagt.

Indien er een overschrijding van dit bedrag gebeurt, zullen de geschenken voor alle werknemers als loon beschouwd worden.

Voor de toekenning van geschenkcheques gelden bovendien de volgende voorwaarden:

 • de cheques mogen enkel inruilbaar zijn bij bepaalde ondernemingen, die vooraf een akkoord hebben gesloten met de uitgever van de cheques;
 • de cheques moeten een beperkte looptijd hebben;
 • ze mogen niet in contanten uitbetaald worden aan de werknemers.

Fiscus

Geschenken in natura, in geld of geschenkcheques zijn niet belastbaar voor de werknemer en fiscaal aftrekbaar voor de werkgever onder de volgende voorwaarden:

 • alle personeelsleden moeten hetzelfde voordeel krijgen;
 • de toekenning gebeurt naar aanleiding van Sinterklaas, Kerstmis of Nieuwjaar;
 • het toegekende bedrag mag niet hoger zijn dan € 40 per werknemer per jaar, vermeerderd met € 40 per kind ten laste.

Voor geschenkcheques gelden daarnaast dezelfde voorwaarden als voor de RSZ.

Ter ondersteuning van de horeca-, cultuur- en sportsector en de detailhandel die geconfronteerd werden en opnieuw worden met een lange periode van lockdown, heeft u als werkgever dit jaar ook de mogelijkheid om uw werknemers consumptiecheques te geven.

Opdat deze consumptiecheques vrij van RSZ en bedrijfsvoorheffing zouden zijn, moet voldaan worden aan de volgende voorwaarden:

 • de toekenning van de consumptiecheques moet opgenomen zijn in een cao ofwel in een schriftelijke overeenkomst wanneer er geen cao kan worden gesloten;
 • de cao of de individuele overeenkomst bepaalt de hoogste nominale waarde van de consumptiecheques, met een maximum van € 10 per consumptiecheque;
 • de consumptiecheques worden op naam van de werknemer afgeleverd. Het volstaat dat de toekenning ervan en het totale bedrag van de consumptiecheques op de individuele rekening van de werknemer vermeld worden;
 • de consumptiecheques kunnen niet toegekend worden ter vervanging of ter omzetting van loon, voordelen in natura, premies of enig ander voordeel;
 • het mag niet mogelijk zijn om de consumptiecheques geheel of gedeeltelijk in geld om te ruilen;
 • het totale bedrag van de consumptiecheques die een werkgever toekent, mag niet meer bedragen dan € 300 per werknemer;
 • de consumptiecheques kunnen op papier of elektronisch worden uitgereikt. Indien er elektronische consumptiecheques worden toegekend, moet de werknemer het saldo en de geldigheidsduur van de toegekende consumptiecheques die nog niet werden gebruikt, kunnen nagaan;
 • de consumptiecheques moeten uiterlijk 31 december 2020 uitgereikt worden en zijn geldig tot 7 juni 2021;
 • het gebruik van de elektronische consumptiecheques mag geen kosten voor de werknemer teweegbrengen, behalve in geval van diefstal of verlies onder de voorwaarden vast te stellen bij cao of in het arbeidsreglement. Wanneer de werkgever zowel elektronische maaltijdcheques als elektronische consumptiecheques toekent, kan de kost van de vervangende drager de nominale waarde van één maaltijdcheque niet overschrijden. Wanneer er enkel elektronische consumptiecheques worden toegekend, mag de kost van de vervangende drager niet meer bedragen dan € 5.

Tags