Besox

Vlaamse ‘Brexit veerkrachtsubsidie’

5 maart 2021

Het Relanceplan Vlaamse Veerkracht van de Vlaamse Regering voorziet € 83 miljoen relancemiddelen om bedrijven te steunen die door de gevolgen van de Brexit getroffen worden. Het Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) zal een gedeelte hiervan gebruiken om een ‘Brexit veerkrachtsubsidie’ toe te kennen aan Vlaamse kmo's die door de Brexit genoodzaakt zijn hun strategisch businessplan te herzien.

Deze subsidie is enkel bestemd voor kmo’s of beoefenaars van een vrij beroep die gevestigd zijn in het Vlaams Gewest en een aanvaardbare hoofdactiviteit hebben.

Met de Brexit veerkrachtsubsidie kunnen getroffen bedrijven de expertise van een externe partner, zoals een consultancybureau, inroepen om nieuwe markten, producten of diensten te ontwikkelen. Het advies van de dienstverlener moet betrekking hebben op het huidige of het toekomstige functioneren van één of meerdere bedrijfsprocessen van de onderneming. De opdracht van de externe dienstverlener mag niet bestaan uit louter operationele of uitvoerende werkzaamheden en het opgeleverde advies moet wegen op de strategische beslissingen die de onderneming neemt. Voorbeelden van strategische heroriëntaties zijn: het verkennen van nieuwe buitenlandse markten, de competitiviteit van de onderneming verhogen door een nieuw businessmodel te implementeren en het compenseren van het verloren UK-marktaandeel door een nieuw product of een nieuwe dienst aan te bieden of door een bestaand product of een bestaande dienst in een nieuwe markt aan te bieden.

De subsidie dekt de kosten van de externe dienstverlener en kan ook de personeelskosten dekken van de werknemers die zich intern met de uitvoering van het project bezig houden.

Ondernemingen kunnen maximaal € 50.000 subsidies ontvangen voor de financiering van het nieuwe project. De subsidie bedraagt maximaal € 25.000 voor de kosten van de externe partner en eventueel ook nog maximaal € 25.000 voor de eigen kosten van de onderneming in het kader van het project. De subsidie voor de eigen kosten kan nooit hoger zijn dan de steun voor de kosten van de externe partner.

Om van deze nieuwe subsidie te kunnen genieten, moet er een adviesovereenkomst gesloten worden tussen de onderneming en de externe partner. De externe partner heeft geen specifieke erkenning nodig, maar moet kunnen aantonen dat hij over de nodige competenties en ervaring beschikt voor het realiseren van het project.

De aanvraag kan digitaal ingediend worden via de website van het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO).

Het project kan starten vanaf de eerste dag van de maand volgend op de indieningsdatum van de subsidieaanvraag.

De uiterste deadline voor het indienen van deze subsidieaanvraag is 31 december 2021 om 12 uur of tot uitputting van de voorziene financiële middelen.

Bron: www.vlaio.be

Tags