Besox

Vergroening bedrijfswagenpark: fiscale wijzigingen

14 december 2021

Op 3 december 2021 werd de Wet houdende fiscale en sociale vergroening van de mobiliteit gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Eerder informeerden wij u al over de krachtlijnen van het wetsontwerp. Hierna vindt u nog een kort overzicht van de krachtlijnen van deze wet en wat er vanaf 1 januari 2022 zal veranderen.

1. Mobiliteitsbudget

De regeling omtrent het mobiliteitsbudget wordt versoepeld en uitgebreid om de omschakeling richting een groene en duurzame mobiliteit meer impact te geven.

Om de toepassing van het mobiliteitsbudget te vereenvoudigen, worden de volgende maatregelen genomen:

 • Afschaffing van de wachttijden (3 maanden/12 maanden) voor de werknemer;
 • De waarde van het mobiliteitsbudget op grond van de ‘total cost of ownership’ (TCO) zal via koninklijk besluit vastgesteld kunnen worden;
 • De waarde van het mobiliteitsbudget moet zich situeren in een vork tussen minimum € 3.000 en maximaal € 16.000.

Verder komen ook nog de volgende nieuwigheden in aanmerking voor het mobiliteitsbudget:

 • Kosten voor financiering (bv. fietslening), stallingkosten en kosten voor niet-verplichte uitrusting die de veiligheid en de zichtbaarheid verhogen bij zachte mobiliteit;
 • Abonnementen voor het openbaar vervoer van inwonende gezinsleden van de werknemer;
 • Parkeerkosten die gepaard gaan met het gebruik van het openbaar vervoer;
 • Voetgangerspremie voor de verplaatsing tussen thuis en het werk;
 • De radius voor het in aanmerking komen van huisvestingkosten wordt uitgebreid tot 10 kilometer van de plaats van tewerkstelling.

De werkgever zal voortaan ook ten minste 1 aanbod moeten doen in het kader van pijler 2 (= alternatieve en duurzame vervoerswijzen).

Vanaf 1 januari 2026 zullen in pijler 1 (=milieuvriendelijke bedrijfswagens) alleen volledig elektrische wagens als milieuvriendelijk worden beschouwd.

In pijler 2 zal de verplichting om te kiezen voor een voertuig zonder CO2-uitstoot ook gelden voor alle gemotoriseerde voertuigen voor zachte mobiliteit (=rijwielen, voortbewegingstoestellen, gemotoriseerde rijwielen en bromfietsen, fietsen…).

2. Fiscaal voordeel voor koolstofemissievrije bedrijfswagens

De wet raakt niet aan de regeling rond het voordeel alle aard (VAA) maar enkel aan de aftrek van voertuigkosten bij de werkgever. Aangezien het VAA loon is, en loon in principe voor 100% aftrekbaar is, mag de werkgever, vooraleer hij de onderstaande aftrekbeperking toepast, de beperkt aftrekbare kosten eerst verminderen met het bedrag van het VAA of eventueel met het gedeelte van de autokosten dat betrekking heeft op het privégebruik.

De hervorming loopt gefaseerd:

 • Fase 1: De maximale aftrekbaarheid van kosten van fossiele brandstofwagens wordt verminderd om uiteindelijk op 0% gebracht te worden;
 • Fase 2: De aftrek van CO2- vrije wagens wordt beperkt.

FASE 2: De fiscale aftrek voor CO2- vrije wagens zal vanaf 2026 worden afgebouwd om het systeem van bedrijfswagens niet voordeliger te maken dan vandaag het geval is:

 • aangeschaft vanaf 2026: 100% aftrek;
 • aangeschaft vanaf 2027: 95% aftrek;
 • aangeschaft vanaf 2028: 90% aftrek;
 • aangeschaft vanaf 2029: 82,5% aftrek;
 • aangeschaft vanaf 2030: 75% aftrek;
 • aangeschaft vanaf 2031: 67,5% aftrek.

Voor hybride bedrijfswagens aangeschaft vanaf 1 januari 2023, zal vanaf die datum de fiscale aftrekbaarheid van benzine- of dieselkosten beperkt worden tot 50%. Op die manier worden gebruikers aangemoedigd om elektrisch te rijden met een hybride wagen. Vanaf 2026 zullen dezelfde regels gelden als bij niet-koolstofemissievrije bedrijfswagens.

TIP:

Bedrijfswagen op fossiele brandstof, ook hybride wagens, worden best aangeschaft, geleased of gehuurd vóór 1 juli 2023 omdat daarvoor de huidige aftrekbeperkingen blijven gelden, en dat voor de volledige levensduur ervan. Volledige elektrische auto’s en andere CO2- vrije auto’s worden het best aangeschaft of gehuurd vóór 1 juli 2027, omdat dan de kosten voor 100% aftrekbaar blijven, eveneens zonder beperking in de tijd.

1. Laadstations voordelig installeren thuis én op het werk

Elektrische wagens gaan niet zonder laadstations. Daarom wordt er ingezet op de stimulans voor een versnelde aangroei van het aantal laadstations, zowel thuis als op het werk.

PARTICULIEREN:

Zowel eigenaars als huurders van een woning kunnen tussen 1 september 2021 en 31 augustus 2024 genieten van een belastingvermindering op de investering bij de aankoop en plaatsing van laadstations.

Om deze belastingvermindering te genieten moeten wel de volgende voorwaarden cumulatief worden vervuld:

 • Het bedrag waarvoor de belastingvermindering wordt verleend en waarop ze wordt berekend, is beperkt per laadpaal en per belastingplichtige;
 • Het laadstation moet intelligent zijn zodat de laadtijd en het laadvermogen kan worden geregistreerd;
 • Het laadstation mag enkel gebruik maken van groene stroom;
 • De installatie is goedgekeurd door een erkend keuringsorganisme.

ONDERNEMINGEN:

Ondernemingen kunnen rekenen op een verhoogde kostenaftrek voor investeringen in publiek toegankelijke laadstations tussen 1 september 2021 en 31 augustus 2024.

Ook om deze verhoogde kostenaftrek te genieten heeft de wetgever voorwaarden voorgeschreven die cumulatief moeten worden vervuld. Dit zijn de belangrijkste voorwaarden:

 • Het laadstation moet lineair over minstens 5 belastbare tijdperken worden afgeschreven;
 • Het laadstation moet vrij toegankelijk zijn ten minste tijdens de gangbare openingstijden, dan wel tijdens de sluitingstijden van de onderneming;
 • Het laadstation moet worden aangemeld binnen de door de Koning vastgestelde termijn bij de FOD Financiën;
 • Het laadstation moet intelligent zijn zodat de laadtijd en het laadvermogen kunnen worden geregistreerd.

1. Boost voor een groene transportsector

De wet voorziet tot slot een regeling die een groene transportsector een boost moet geven. Het gaat om een verhoogde investeringsaftrek voor ondernemingen die een CO2-vrije vrachtwagen in nieuwe staat aanschaffen en tankinfrastructuur voor blauwe, groene of turquoise waterstof of een elektrisch laadstation installeren.

Bron: Wet van 25 november 2021 houdende fiscale en sociale vergroening van de mobiliteit, BS 3 december 2021; https://vanpeteghem.belgium.be/.