Besox

Uitbreiding gelegenheidsarbeid in de horeca

13 november 2015

In het Belgisch Staatsblad van 6 november 2015 is een KB verschenen met betrekking tot de uitbreiding van de gelegenheidsarbeid, meer bepaald het werkgeverscontingent, in de horeca. Het werkgeverscontingent is een maximum aantal dagen waarop een werkgever uit de horecasector gebruik kan maken van gelegenheidsarbeiders. Een gelegenheidsarbeider is een werknemer die door een werkgever in de horeca of door een uitzendkantoor bij een gebruiker in de horeca voor een maximumduur van 2 opeenvolgende dagen tewerkgesteld wordt met een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur of een arbeidsovereenkomst voor een duidelijk omschreven werk.

De uitbreiding van het werkgeverscontingent in de horeca was reeds aangekondigd door de Ministerraad in een ontwerp-KB en is nu bevestigd door het KB van 23 oktober 2015. Hierin kan men lezen dat het werkgeverscontingent vanaf 1 juli 2015 is verhoogd van 100 dagen per kalenderjaar naar 200 dagen per kalenderjaar.

Door de verhoging van het quotum kunnen werkgevers in de horeca vanaf 1 juli 2015 dus gedurende 200 dagen per kalenderjaar een beroep doen op gelegenheidsarbeiders of extra’s.

Het werknemerscontingent blijft wel ongewijzigd en blijft dus behouden op 50 dagen per kalenderjaar.

Het verhogen van het aantal dagen waarop de werkgever in de horecasector gebruik kan maken van gelegenheidsarbeid dient in verband te worden gebracht met andere maatregelen zoals de invoering van flexi-jobs en de verhoging van het aantal overuren. Deze laatste maatregelen dienen wel nog te worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. U verneemt meer van ons, zodra ze gepubliceerd zijn.

Bron: KB van 23 oktober 2015 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders wat betreft de quota van dagen gelegenheidswerk in hoofde van de werkgever in het hotelbedrijf, B.S. 6 november 2015.

Tags