Besox

Tweede fase Wijninckx-bijdrage: technische aanpassingen

1 februari 2019

De Wijninckx-bijdrage is een bijzondere socialezekerheidsbijdrage van 3% voor aanvullende pensioenen. Deze bijdrage is verschuldigd voor de aanvullende pensioenen van een beperkt aantal werknemers met een hoge aanvullende pensioenopbouw.

Vanaf 2019 is deze bijdrage van toepassing indien de optelsom van het wettelijk pensioen en de aanvullende pensioenen hoger is dan een bepaalde pensioendoelstelling (= het maximum wettelijk pensioen van de openbare sector vermenigvuldigd met de loopbaanbreuk).

De bijdrage wordt toegepast op het aandeel van de inrichter in het bedrag van de (verworven) reserves tijdens het jaar dat aan het bijdragejaar voorafgaat.

Met ingang van 1 januari 2019 worden twee technische aanpassingen doorgevoerd:

  • De inrichter zelf wordt de schuldenaar van de bijdrage. Voorheen bepaalde de wet dat de werkgever de schuldenaar was, maar dat leverde problemen op bij een sectoraal plan.
  • De pensioeninstellingen moeten uiterlijk op 31 augustus (in plaats van uiterlijk op 30 juni) de nodige gegevens meedelen aan Sigedis. Deze laatste deelt uiterlijk op 31 oktober van elk bijdragejaar aan de inrichters de nodige gegevens mee voor de berekening en betaling van de bijzondere bijdrage.

Bron: Wet van 21 december 2018 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken, B.S. 17 januari 2019.