Besox

Tijdelijke werkloosheid overmacht corona telt mee bij kwalificatie als onderneming in herstructurering

6 oktober 2020

Voor een onderneming erkend in herstructurering kan de SWT-leeftijd onder strikte voorwaarden worden verlaagd. Bovendien kan de onderneming een volledige of gedeeltelijke vrijstelling inzake aanwerving van jongeren in het kader van de startbaanverplichting toegekend krijgen.

Een onderneming komt in aanmerking voor een erkenning als onderneming in herstructurering als ze:

  • overgaat tot een collectief ontslag binnen de 6 maanden na de datum van erkenning;
  • tijdens het jaar dat de aanvraag tot erkenning voorafgaat een aantal dagen van economische werkloosheid gekend heeft dat minstens gelijk is aan 20% van het totaal aantal dagen dat voor de arbeiders aan de RSZ werd aangegeven (dit criterium geldt enkel voor ondernemingen waar tenminste 50% van de werknemers met een arbeidsovereenkomst voor arbeiders wordt tewerkgesteld).

Er werd dus enkel rekening gehouden met de dagen van economische werkloosheid.

Aangezien vele ondernemingen dit jaar gebruik maakten of nog zullen maken van de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid overmacht door het COVID 19-virus, heeft de regering beslist om vanaf 24 september 2020 uitzonderlijk ook het aantal dagen tijdelijke werkloosheid overmacht corona die in het jaar 2020 gelegen zijn in aanmerking te nemen.

Bron: K.B. dd. 21 september 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag en van het koninklijk besluit van 7 december 1992 betreffende de toekenning van werkloosheidsuitkeringen in geval van conventioneel brugpensioen, B.S. 24 september 2020.